พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
151 55111216036 นางสาวธนิดา กรีมิน 1130566/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
152 55111216040 นายชินดนัย ตารินทร์ 1130552/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
153 55111216041 นายวิรนันท์ แก้วหลวง 1130553/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
154 55111566001 นางสาวนิภาพร ศรีสุนทร 1130435/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
155 55111566002 นางสาวเจนจิรา ทิมงาม 1130436/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
156 55111566003 นางสาวกาญจนา บุญส่ง 1130437/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
157 55111566005 นางสาวภารดี มีศิริ 1130438/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
158 55111566006 นางสาวสุธาสินี ลาธิ 1130439/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
159 55111566007 นางสาวจิรวัฒนา หวังเดช 1130440/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
160 55111566008 นางสาวดวงพร ห่านสิงห์ 1130441/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
161 55111566009 นางสาววิภา เอี่ยมแย้ม 1130442/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
162 55111566010 นางสาวจงกล แก้วมณี 1130443/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
163 55111566011 นางสาวปิยะธิดา คลังเงิน 1130444/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
164 55111566013 นางสาวปาริษา หมีทอง 1130445/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
165 55111566015 นางสาวเจนจิรา แดงดี 1130446/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
166 55111566016 นางสาวเสาวลักษณ์ สีตะบุษย์ 1130447/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
167 55111566018 นางสาวนันทิมา แรงเขตการณ์ 1130448/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
168 55111566020 นางสาวปรางค์ทอง อาจเอื้อ 1130449/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
169 55111566022 นางสาวศิริพร คำธร 1130450/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
170 55111566023 นางสาวนพรัตน์ อินตรา 1130451/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
171 55111566025 นางสาวเกษร บุญพูล 1130452/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
172 55111566026 นางสาวศศิธร ธุมา 1130651/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
173 55111566027 นางสาวเสาวนิตย์ มิชสินธ์ 1130453/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
174 55111566028 นางสาวปรียาภรณ์ ไกรวิชา 1130454/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
175 55111566029 นางสาวทิวาลักษณ์ โคเฟื่อง 1130455/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
176 55111566030 นางสาวนิสาชล ชูใจ 1130456/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
177 55111566032 นางสาวปิตุพร ศรีทะแก้ว 1130457/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
178 55111566035 นางสาวภณิสร วรพุฒิ 1130458/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
179 55111566036 นางสาวสิริโสภา หาญลำยวง 1130459/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
180 55111566037 นางสาวเกวรินทร์ โพธิ์เลี้ยง 1130460/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
181 55111566038 นางสาวทัศวรรณ ละมูล 1130461/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
182 55111566039 นางสาวอาริศรา เรื่อศรีจันทร์ 1130462/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
183 55111566040 นางสาวอรจิรา กองขัว 1130646/2560 6 พฤศจิกายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
184 55111566041 นางสาวอัจฉรา บางเหลือง 1130463/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
185 55111566042 นางสาวศิริวรรณ ศรีระษา 1130464/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
186 55111566044 นางสาววิไลวรรณ ไหมแสง 1130465/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
187 55111566045 นางสาวณัฐธิดา พันธุเมฆ 1130466/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
188 55111566047 นางสาวนงลักษณ์ หมวกชา 1130467/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
189 55111566049 นางสาวขนิษฐา เมตตา 1130468/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
190 55111566050 นางสาวจุฑามาศ สุวัฒน์ 1130469/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
191 55111566052 นางสาวมณฑิตา ดอนชะเอม 1130470/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
192 55111566053 นางสาวสุธาสินี ประเสริฐสิทธิ์ 1130471/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
193 55111566054 นางสาวกำไลหยก สมรอด 1130472/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
194 55111566055 นางสาวลักขณา ทองดี 1130473/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
195 55111566057 นางสาวสราฑิพย์ ดีเลิศ 1130474/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
196 55111566058 นางสาวนิภาภรณ์ สาตหนู 1130475/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
197 55111566059 นางสาวพัชรี สมัครกสิกรรม 1130629/2560 14 กรกฎาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
198 55111566060 นางสาววรางคณา อินทร์เพ็ญ 1130476/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
199 55111566064 นางสาวญภัสณ์ศิกานจ์ เกตุอินทร์ 1130477/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
200 55111566065 นางสาวชนากาญจน์ บุบผาสุพรรณ์ 1130478/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

3 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 4/54  หน้าถัดไป > 5 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก