พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1951 56114742131 นางสาวเจนจิรา วีระเดช 1530002/2560 31 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
1952 56114742160 นางสาวธนพร ประภาสตัง 1530003/2560 31 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
1953 56114742162 นางสาวชลธิชา สุขอยู่ 1530004/2560 31 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
1954 56114742170 นางสาวนันธิดาพร กาศขุนทด 1530005/2560 31 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
1955 56114742183 นางสาวฐิติพร สอนสง่า 1530034/2560 30 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
1956 56115212001 นางสาวฉัฏฐา ขวัญใจ 1730256/2560 27 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1957 56115212009 นายนนทชัย บุญกมุติ 1730302/2560 29 สิงหาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1958 56115212013 นางสาวปาริชาติ วัฒนะ 1730016/2560 28 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1959 56115212014 นางสาวประภัสสร ไม้สนธิ์ 1730324/2559 29 พฤศจิกายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1960 56115212019 นางสาวปพิชญา อุดทา 1730209/2560 25 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1961 56115212022 นายกัณตภัชร เหม็งศรี 1730018/2560 12 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1962 56115212023 นายพัฒน์พงษ์ นิลาพันธ์ 1730304/2560 10 สิงหาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1963 56115212029 นายณราเดช หนูโพธิ์ 1730257/2560 27 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1964 56115212035 นายโชคชัย ไผ่ชู 1730002/2560 30 มกราคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1965 56115212037 นายศิรสิทธิ์ เสมาฉิม 1730240/2560 30 พฤษภาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1966 56115212044 นายนาวิน จีนตะกัน 1730309/2560 29 สิงหาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1967 56115212045 นายวีรยุทธ์ สิงห์โตทอง 1730235/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1968 56115212050 นายพรเทพ ดีเกิด 1730210/2560 25 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1969 56115222001 นางสาวธมลวรรณ โฉมวัน 1730317/2560 15 กันยายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1970 56115222002 นางสาวแพรวพรรณ เกตุนิ่ม 1730338/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1971 56115222003 นางสาววาสนา มากมี 1730339/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1972 56115222006 นายกฤษดา ยอดแก้ว 1730340/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1973 56115222009 นางสาวรุ่งนภา ลมอ่อน 1730376/2560 4 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1974 56115222010 นางสาวกิ่งแก้ว แสวงมิ้ม 1730377/2560 4 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1975 56115222013 นายณัฐวุฒิ จันทร์แป้น 1730378/2560 4 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1976 56115222014 นางสาวขวัญชนก ปราบวิลัย 1730341/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1977 56115222015 นายปรเมศร์ นิธิชยณัฏฐ์ 1730342/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1978 56115222017 นางสาวนันทวัน อรามรุณ 1730379/2560 4 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1979 56115222018 นายวันชัย ดอนจิ๋วไพร 1730380/2560 4 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1980 56115222019 นายธนพนธ์ แสงอ่อน 1730381/2560 4 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1981 56115222021 นางสาววัลภา สุขโภคี 1730343/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1982 56115222024 นางสาวธารวิมล ฟักสกุล 1730382/2560 4 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1983 56115222025 นายอิทธิพล สุภาผล 1730344/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1984 56115222027 นางสาวพรนภา ประเสริฐการ 1730345/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1985 56115222030 นางสาวชนันภรณ์ ล่าร้อง 1730346/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1986 56115222032 นางสาวนริศรา สัมฤทธิ์ 1730347/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1987 56115222033 นายณฐิวุฒิ คุ้มทอง 1730383/2560 4 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1988 56115222034 นายธนภัทร เกษี 1730384/2560 4 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1989 56115222037 นายเทวฤทธิ์ ทวีพลายนต์ 1730348/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1990 56115222038 นายภคพงศ์ คงเขียว 1730349/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1991 56115222040 นางสาวชลธิชา ดุษดีพันธ์ 1730350/2560 24 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1992 56115222043 นายฐิติวัลค์ จันทรังษ์ 1730385/2560 4 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1993 56115232001 นางสาวสุปาณี ภู่สิน 1730351/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1994 56115232002 นายชัยมงคล แดงแย้ม 1730352/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1995 56115232004 นางสาวจิราวรรณ มีมุ่งธรรม 1730371/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1996 56115232005 นางสาวสุพัชญา บุญชื่น 1730353/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1997 56115232006 นายศิวโรจน์ ชาติบุตร 1730354/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1998 56115232007 นางสาวกชกร กล่ำทวี 1730355/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1999 56115232008 นายณัฐวัตร ฝักกลิ่น 1730356/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2000 56115232009 นางสาวนุสรา จีนเมือง 1730241/2560 5 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

39 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 40/54  หน้าถัดไป > 41 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก