พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2001 56115232012 นายพงษธร สำราญฤทธิ์ 1730357/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2002 56115232015 นางสาวพัชรา แสงจันดา 1730358/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2003 56115232016 นางสาวนวรัตน์ โข่ข้างพลู 1730242/2560 5 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2004 56115232018 นายเกียรติศักดิ์ สวัสดี 1730359/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2005 56115232019 นายภาณุพงศ์ เครือภู่ 1730360/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2006 56115232024 นางสาวชุติมน มิ่งขวัญ 1730318/2560 9 ตุลาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2007 56115232025 นายปฐวี ชังคำ 1730361/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2008 56115232028 นายนคสิทธิ์ แสงมณี 1730362/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2009 56115232032 นางสาวทิพวัลย์ บุญศรีวงษ์ 1730363/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2010 56115232038 นายชินวัตร วัฒนะโชติ 1730372/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2011 56115242001 นางสาวนฤมล พวงสมบัติ 1730237/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2012 56115242005 นายเทพประสิทธิ์ บัวโคกสูง 1730258/2560 27 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2013 56115242006 นางสาวทิพานัน ไกรสังข์ 1730243/2560 5 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2014 56115242007 นางสาวศศิธร ศิริทัพ 1730259/2560 27 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2015 56115242008 นายปิยพัทธ์ เผือกจีน 1730238/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2016 56115242009 นางสาวศศิพร จันทร์ศรี 1730265/2560 30 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2017 56115242010 นายธีระพล วาปี 1730266/2560 30 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2018 56115242015 นางสาวณัฐธิดา ทุมจีน 1730305/2560 10 สิงหาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2019 56115242020 นางสาวจิราพร วิชาพร 1730267/2560 30 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2020 56115242024 นางสาวกฤติยา อันเตวา 1730316/2560 14 กันยายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2021 56115242026 นางสาวศิริกานต์ ขันเกษ 1730268/2560 30 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2022 56115252001 นางสาวอุทุมพร ภู่มณี 2530053/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2023 56115252002 นายอิทธิพัทธ์ โตอิ้ม 2530054/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2024 56115252003 นายณัฐพงษ์ คงหอม 2530055/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2025 56115252004 นางสาวปิยธิดา เทียนงาม 2530056/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2026 56115252005 นายชูศักดิ์ พุ่มทอง 2530057/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2027 56115252012 นายรัฐศาสตร์ คำโปธิ 2530058/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2028 56115252016 นายณัฐวุฒิ พันธ์เกษม 2530059/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2029 56115252017 นายกิตตินันท์ พุทธกะ 2530060/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2030 56115252018 นายเกรียงศักดิ์ จ้อยนิล 2530061/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2031 56115252019 นายบุณยกร แก้วแดง 2530062/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2032 56115252028 นายกัมพล ภูมิดล 2530063/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2033 56115252033 นายธนพล อุดพรม 2530064/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2034 56115252036 นายณัฐนันท์ อินทรเกษตร 2530065/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2035 56115252037 นายมาณพ สุขเภา 2530066/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2036 56115252040 นายปัญญา ศรีสุวรรณ 2530067/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2037 56115252050 นายพรชัย วรรณศรี 2530068/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2038 56115292001 นายณัฐดนัย ว่องไว 2130021/2560 18 กรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2039 56115292004 นายลิขิต มนัสตรง 2130022/2560 18 กรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2040 56115292005 นายชาคริต ด้วงประดิษฐ์ 2130023/2560 18 กรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2041 56115292006 นายณัฐพงษ์ อนันทสุข 2130024/2560 18 กรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2042 56115292008 นายวีรชน โอสา 2130025/2560 18 กรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2043 56115292016 นายจักรกฤษณ์ ศรีแก้ว 2130026/2560 18 กรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2044 56115292017 นายคุณากร ยุติธรรม 2130027/2560 18 กรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2045 56115292020 นายกฤษณศักดิ์ สุหงษ์สา 2130028/2560 18 กรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2046 56115292023 นายนราธิป ทับแจ่ม 2130029/2560 18 กรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2047 56115312005 นายวิทยา คีรีผา 2330028/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2048 56115312006 นางสาวศศิพร เงินเรืองโรจน์ 2330029/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2049 56115312009 นางสาวฐิติพร กลิ่นอังกาบ 2330006/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2050 56115312013 นายนันทปรีชา ฮวบสวรรค์ 2330007/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

40 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 41/54  หน้าถัดไป > 42 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก