พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2051 56115312014 นายวีระ อาระยะ 2330030/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2052 56115312017 นายชัยรัตน์ มะฮง 2330031/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2053 56115312023 นางสาวปวิชญา สาระพงษ์ 2330013/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2054 56115312024 นายสุธีรัชย์ เพ็ญเขตรวิทย์ 2330039/2560 25 กรกฎาคม 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2055 56115312025 นายอรรถพล เชิดชูพันธุ์ 2330032/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2056 56115312026 นายเนตรรวี อำนาจ 2330008/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2057 56115312028 นางสาวสุกัญญพร จอกสุวรรณ์ 2330033/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2058 56115312029 นายวรวิทย์ วงค์รัสมี 2330034/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2059 56115312030 นายอุดมทรัพย์ กันหา 2330009/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2060 56115312032 นายสรศักดิ์ ลามนอก 2330010/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2061 56115312044 นายนพเกล้า เชี่ยวชาญ 2330035/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2062 56115312047 นางสาวชลธาร ม่วงมา 2330011/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2063 56115312050 นางสาวลลิตา เกิดทรัพย์ 2330014/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2064 56115312064 นายศรายุทธ ศิลาเงิน 2330036/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2065 56115332005 นายวรวัฒน์ น้ำผึ้งทอง 2330011/2559 15 มิถุนายน 2559 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2066 56115332013 นายณัฐดนัย ปอพานิชกรณ์ 2330019/2559 26 กรกฎาคม 2559 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2067 56115342001 นางสาวจารุกัญญ์ ศรีสุข 2330015/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2068 56115342002 นางสาวสุชาวลี สุขเกษม 2330040/2560 10 สิงหาคม 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2069 56115342004 นางสาวสุจิตรา เสือพุฒ 2330042/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2070 56115342007 นายวันชัย เงินกลม 2330046/2560 4 ธันวาคม 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2071 56115342008 นายธนาธร ศักดิ์ดี 2330037/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2072 56115342010 นางสาวศศิธร พรมอยู่ 2330001/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2073 56115342014 นายรัฐภูมิ ประสม 2330043/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2074 56115342015 นางสาวมธุรส คาระวะดี 2330016/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2075 56115342016 นายอดิศักดิ์ เขตการ 2330017/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2076 56115342017 นางสาวญาณิศา มีแก้ว 2330002/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2077 56115342018 นางสาวณัฐวลัญช์ ชำนาญถิ่นเถื่อน 2330038/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2078 56115342019 นายวีรภัทร กล้าหาญ 2330018/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2079 56115342020 นายเชิดศักดิ์ ทาประดิษฐ์ 2330003/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2080 56115342021 นางสาวรชา วันอินทร์ 2330004/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2081 56115342022 นางสาววรรณวิมล บุญราศรี 2330019/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2082 56115342023 นางสาวสุทธาสินี ทิพะละ 2330020/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2083 56115342024 นางสาวอภิญญา เครือภักดี 2330021/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2084 56115342029 นายนิพนธ์ อุปริ 2330041/2560 10 สิงหาคม 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2085 56115342032 นางสาวธนิษฐา ประเทศ 2330022/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2086 56115342033 นายวีระพงษ์ แตงพรม 2330023/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2087 56115342035 นางสาวสลิลทิพย์ บุญมา 2330024/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2088 56115342036 นายธีรวีร์ สอนพรม 2330025/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2089 56115342038 นายไกรวิชญ์ เนียมทับทิม 2330026/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2090 56115342042 นางสาวณิชกานต์ เนตรทิพย์ 2330005/2560 18 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2091 56115342043 นางสาวสุพรรณา ชุมถนอม 2330027/2560 5 มิถุนายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2092 56115342047 นางสาวนีรนุช อินทร์มะณี 2330044/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2093 56115342049 นางสาวนุชนาฏ ประจักษ์อำนาจ 2330045/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2094 56115922004 นางสาวพิมพา จันทร์นิล 1830014/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2095 56115922005 นางสาวสลิลทิพย์ คุ้มสอน 1830021/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2096 56115922011 นางสาวธัญวดี ชาญวิชา 1830015/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2097 56115922015 นายณัฐวุฒิ แก้วมณี 1830029/2560 14 กรกฎาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2098 56115922016 นางสาวนริศรา น้อยเจริญ 1830030/2560 14 กรกฎาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2099 56115922017 นายธัมมาภัสสร์ ทาทิพย์ 1830027/2560 30 มิถุนายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2100 56115922019 นางสาวสุพรรษา เฮงปถม 1830031/2560 14 กรกฎาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี

41 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 42/54  หน้าถัดไป > 43 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก