พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2101 56115922022 นางสาววารุณี แผ้วสถาน 1830016/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2102 56115922037 นายธีรวัฒน์ วรรณวงศ์เจริญ 1830022/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2103 56115922038 นายธีระวัฒน์ คำอุดม 1830023/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2104 56115922042 นายณรงค์ฤทธิ์ ไกรฤกษ์ 1830017/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2105 56115922048 นางสาวศิรินันท์ คุ้มเจริญ 1830035/2560 29 สิงหาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2106 56115922051 นายมงคลชัย ด้วงโสน 1830036/2560 29 สิงหาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2107 56115922056 นายสุเมธ แก้วกองทรัพย์ 1830034/2560 14 กรกฎาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2108 56115922057 นายวัชระพงษ์ บุญเกษม 1830025/2560 5 มิถุนายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2109 56115922058 นางสาวรพีพัฒน์ ราชสมบัติ 1830032/2560 14 กรกฎาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2110 56115922063 นางสาวสิริวรรณ โคกอาศัย 1830024/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2111 56115922069 นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว 1830044/2560 4 ธันวาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2112 56115922075 นางสาวพีรยา คงไทย 1830018/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2113 56115922076 นางสาวปาลิดา วัฒนเกริก 1830047/2560 15 ธันวาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2114 56115922079 นางสาวเพ็ญผกา เรืองคำ 1830028/2560 30 มิถุนายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2115 56115922081 นางสาวสิตานันท์ สุขแจ่ม 1830033/2560 14 กรกฎาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2116 56115922105 นายเฉลิมเกียรติ์ บัวคลี่ 1830026/2560 27 มิถุนายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2117 56122502055 สิบโทณัฐวัตร ประดับพรจิรสิน 2230001/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2118 56122502072 สิบเอกชัยทัต เรืองคณะ 2230002/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2119 56122502079 สิบเอกวัชรากร อุดสุรินทร์ 2230026/2559 23 กันยายน 2559 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2120 56122662002 นางสาวปติมา ขุนศรี 1930331/2560 9 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2121 56122662005 นางสาวสินีมนต์ ชมเย็น 1930332/2560 9 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2122 56122662010 นางสาวมิญช์ณิชา เกษพานิช 1930333/2560 9 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2123 56122662014 นางสาวญานิศา เหมพิจิตร 1930334/2560 9 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2124 56122662023 นายวัชรพล พันธุ์ค้า 1930045/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2125 56122662028 นายพชร อยู่ทรัพย์ 1930335/2560 9 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2126 56122662030 นายพิทยา เจริญกุล 1930336/2560 9 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2127 56122692001 นางสาววิชชุดา สุขีโสตร์ 1930313/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2128 56122692003 นายพชร ปิ่นเขียน 1930314/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2129 56122692005 นางสาวสุภัทรา บุนนาค 1930315/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2130 56122692009 นางสาวภัทราวดี ศรีตองอ่อน 1930316/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2131 56122692010 นางสาวภานุมาศ คันศร 1930329/2560 29 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2132 56122692012 นางสาวดาวใจ เนตรเจริญ 1930317/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2133 56122692014 นางขวัญยืน หวังเจริญ 1930318/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2134 56122692016 นายสำเริง จันทร์ลอย 1930348/2560 17 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2135 56122692020 นางสาวอาภัสรา ชิวหา 1930319/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2136 56122692022 นายมธุรพจน์ สิงห์เรือง 1930326/2560 29 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2137 56122692023 นางสาวรุ่งนภา คงนิลธ์ 1930357/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2138 56122692025 นางสาวเดือนเพ็ญ แก้วทรัพย์ 1930320/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2139 56122692026 นายอรรถพล รัตนะ 1930321/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2140 56122692027 นายพิสิฏฐ์ จิตรพันธุ์ 1930322/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2141 56122692036 นายสุดที่รัก มั่นอ่วม 1930323/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2142 56122692037 นางสาวณัฐณิชา พรมอ่อน 1930324/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2143 56122692038 นายธงชัย วัฒนธรรม 1930325/2560 4 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2144 56122742001 นายธีรภัทร์ คำศิลา 1630346/2560 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2145 56122742005 นางสาวปาริชาต เจียงประพันธ์ 1630325/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2146 56122742006 นายภัทรเดชา ชำนาญไพร 1630326/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2147 56122742007 นางสาวภัทรา ชำนาญไพร 1630327/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2148 56122742008 นางสาววสุวดี สุดตานี 1630347/2560 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2149 56122742009 นายวิชญะ ยอดด้วง 1630328/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2150 56122742015 นายพชร บูรณพันธ์ 1630329/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

42 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 43/54  หน้าถัดไป > 44 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก