พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2151 56122742017 นายอุทัย รุ่งเรืองศรี 1630348/2560 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2152 56122742033 นายธีรพล รัศมี 1630330/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2153 56122762002 นางสาวกรกช แก่นสุข 1630331/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2154 56122762007 นายยุทธการ พลแสน 1630332/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2155 56122762014 ดาบตำรวจสิริพงศ์ สันติสุข 1630333/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2156 56122762024 นางอรพรรณ พลหนุ่ย 1630009/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2157 56122762030 นางนพรัตน์ มั่นพุฒ 1630334/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2158 56122762037 นายปฏิพัฒน์ นาคะเกศ 1630349/2560 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2159 56122762058 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ์ 1630005/2560 31 มกราคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2160 56122762060 นางสาวปิยะวรรณ เหลืองวิเศษกุล 1630335/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2161 56122762080 นายจตุรเมธ ชื่นพยอม 1630010/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2162 56122762086 นางสาวสุวภี เขตต์ประสพโชค 1630336/2560 9 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2163 56122802002 นายพลภัทร คู่ประชามิตร 1230016/2560 9 ตุลาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2164 56122802005 นางสาวจิตสุภา วัชระประดิษฐ 1230013/2560 5 มิถุนายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2165 56122802008 นายสิรภพ ศุภเอม 1230017/2560 9 ตุลาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2166 56122802011 นางสาวลิษา ปัญญาศิลามงคล 1230018/2560 9 ตุลาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2167 56122802014 นายวิทยา เขียนสุข 1230019/2560 9 ตุลาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2168 56122802015 นางสาวนาริน เอี่ยมเทศ 1230020/2560 9 ตุลาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2169 56122802016 นางสาวศุภักษร จันลี 1230021/2560 9 ตุลาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2170 56122802019 จ่าสิบตำรวจธีรนาท ศรีกุล 1230022/2560 9 ตุลาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2171 56122802023 ดาบตำรวจปฐมพงษ์ เดชบุรัมย์ 1230023/2560 9 ตุลาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2172 56122802027 สิบตำรวจโทเชิดศักดิ์ กฐินทอง 1230024/2560 9 ตุลาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2173 56122802039 สิบตำรวจตรีหญิงภาณิน วรวิทย์รัตนกุล 1230025/2560 9 ตุลาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2174 56122892021 นางสาวอัญชลี วงษ์ธัญการ 1930310/2560 14 กรกฎาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2175 56122892029 นางสาวพัชราภรณ์ พันสด 1930358/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2176 56122892039 นางสาวปวีณ์สุดา ม่วงเงิน 1930046/2559 4 มีนาคม 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2177 56122902020 นางญาตินันท์ นพรัตน์ 1930368/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2178 56122902023 นายธัมมรัชฏ์ ธนแสง 1930019/2559 10 กุมภาพันธ์ 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2179 56124652003 นางสาวณัฐณิชา น้อยวินิจ 1430153/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2180 56124652004 นายเทิดศักดิ์ จูสิงห์ 1430154/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2181 56124652006 นางสาวอุษณา กล้วยเนียม 1430178/2560 29 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2182 56124652011 นายทวีวัฒน์ แซ่เดียว 1430155/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2183 56124652012 นายจักรกฤษ แสงจันทร์ 1430156/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2184 56124652013 นางสาวศิริรัตน์ หมีทอง 1430157/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2185 56124652015 นางสาวอังคณา จั่นแตง 1430158/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2186 56124652017 นายไพบูลย์ ฉลอมสมบัติ 1430159/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2187 56124652018 นางสาวกนกวรรณ ฉลอมสมบัติ 1430160/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2188 56124652022 นางสาวปิยาภรณ์ กุลมามาก 1430177/2560 25 กรกฎาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2189 56124652023 นายณัฐธัญ เรืองไทย 1430205/2560 29 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2190 56124652025 นายพีรทัต รื่นรมย์ 1430161/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2191 56124652028 นางสาวภาณี พุ่มทอง 1430162/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2192 56124652032 นายนิรุช ไกรสุภาพ 1430206/2560 29 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2193 56124652034 นายทศพร สุริยเสนีย์ 1430163/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2194 56124652036 นางสาวนัฐการณ์ ศรีสด 1430164/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2195 56124652038 นางสาวเอื้ออังกูร ตัณฑุลเศรษฐ์ 1430165/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2196 56124652039 นายกฤษดา ชาติเวทย์ 1430166/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2197 56124662003 นางสุดารัตน์ นิภาชนะเกณฑ์ 1430179/2560 29 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2198 56124662004 นางสาวจิรัฏชญา หมอวงศ์ 1430180/2560 29 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2199 56124662006 นายกริช รักพานิชมณี 1430144/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2200 56124662007 จ่าอากาศเอกเขตรัฐ โรจนศศิธรชัย 1430145/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

43 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 44/54  หน้าถัดไป > 45 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก