พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2201 56124662008 นางสาวมณฑาทิพย์ จิอู๋ 1430204/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2202 56124662011 นางสาวกัลยาภัสร์ อัฐธนกาญจน์ 1430292/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2203 56124662018 นายอภิสิทธิ์ เรียงสา 1430275/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2204 56124662019 นายภาณุ แก้วนิยม 1430282/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2205 56124662021 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วมณี 1430281/2560 24 พฤศจิกายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2206 56124662025 นางสาวกิ่งกาญจน์ คำลือ 1430146/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2207 56124662032 นางสาวพนิดา แขนสันเทียะ 1430147/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2208 56124662033 นางสาวพรทิพย์ เนินพลับ 1430148/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2209 56124672001 นายอานิค สมพงษ์ 1430253/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2210 56124672007 จ่าตรีหญิงจิดาภา สังคพร 1430254/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2211 56124672008 นางสาวสุภัทรา เพ็งหมื่นราช 1430255/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2212 56124672010 นายศุภโชค พวงสมบัติ 1430256/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2213 56124672015 นางสาวสลักใจ เชตุใจ 1430257/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2214 56124672016 นางสาวอังคณา กาดำ 1430258/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2215 56124672017 นางสาวสุธัญญา ทศราช 1430259/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2216 56124672018 นางสาวอุบลวรรณ ปรางทอง 1430277/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2217 56124672020 นางสาวนวรัตน์ เขียวจั่น 1430260/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2218 56124672024 นายสุริยกมล ขาวสอาด 1430278/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2219 56124672025 นายสมภพ ฤทธิ์ศิริ 1430261/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2220 56124672027 นายกฤษณะ รุ่งสันเที้ยะ 1430262/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2221 56124672035 นายวรวุฒิ หัตถโกศล 1430263/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2222 56124672041 นายวุฒิศักดิ์ ศรีเดช 1430264/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2223 56124672048 นางสาวภัชณีย์ ลอพิจิตร 1430265/2560 9 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2224 56124692012 จ่าอากาศตรีพงศธร ไทยขำ 1430183/2560 29 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2225 56124702018 นางสาวเบญจพร นาคจรุง 1430233/2559 2 สิงหาคม 2559 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2226 56124742004 นางสาวสุกัญชณัฐ วัฒนพฤกษชาติ 1530039/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2227 56124742005 นางสาวอลิษา พรมจักร์ 1530040/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2228 56124742007 นางสาวสุจิรา สมแก้ว 1530041/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2229 56124742011 นางสาวปิยะพร กลั่นความดี 1530042/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2230 56124742014 นางสาวธนัชชา เที่ยงธรรม 1530043/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2231 56124742015 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทร์แสง 1530044/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2232 56124742016 นางสาวสายพิณ นาโนน 1530045/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2233 56124742023 นางสาวกนกกาญจน์ ศรีบุญยงค์ 1530046/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2234 56124742024 นายธภัทร เดชอิทธิสาร 1530047/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2235 56124742025 นางสาวศศิธร คงพันธ์ 1530048/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2236 56124742026 นางพรทิพย์ กลิ่นถือศิล 1530049/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2237 56124742027 นางสาวรวงทอง เทียนสันต์ 1530050/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2238 56124742029 นางสาววีนัสศิลิน รุ่งเรืองฤทธิ์ 1530051/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2239 56124742031 นางสาวสุณิสา สังข์สุข 1530052/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2240 56124742033 นางสาวปาลรินทร์ มหาวีระตระกูล 1530085/2560 8 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2241 56124742042 นางสาววนารี บุญพัฒน์ 1530053/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2242 56124752003 นางสาวพรเพ็ญ วระภูมิ 1530036/2560 28 มีนาคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2243 56124752038 นางสาววันชุลี ถิ่นใหญ่ 1530079/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2244 56125893021 นายณัฐพล ลอยเมฆ 2530022/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2245 56152432009 นายธนพงษ์ แก้ววิกย์กรรม 2230031/2559 23 กันยายน 2559 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2246 56152432010 นางสาวอำพันธ์ กลิ่นหอม 2230032/2559 23 กันยายน 2559 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2247 56152432024 นายพิษณุ นุ่มมาก 2230004/2560 5 มิถุนายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2248 56152432037 นางพิมพา บัวเลิศ 2230003/2560 30 พฤษภาคม 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2249 56222272001 นางสาวปาณิศรา ประภาสะวัต 1930369/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2250 56222272002 นางสาวปิยะดา โพธิ์พิทักษ์ 1930370/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

44 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 45/54  หน้าถัดไป > 46 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก