พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2251 56222272003 นางสาววัชรา เทพชุลี 1930371/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2252 56222272005 นายกมลฤทธิ์ ป้อมเสมา 1930372/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2253 56222272010 นางสาวเกตุมณี สาโรจน์ 1930373/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2254 56222272019 นางจิดาภา เสือดี 1930374/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2255 56222272020 นายชัยวัฒน์ สิทธิ 1930375/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2256 56222272027 นางสาวชาลิสา สิทธิ 1930376/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2257 56222272031 นางสาวธณศรบงกช ขุนพิลึก 1930377/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2258 56222272032 นางสาวธิดาพร สิงห์คา 1930378/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2259 56224692004 นางสาวนงลักษณ์ นามพระหัตถ์ 1430152/2560 27 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2260 57112802001 นางสาวภานุมาศ บทศรี 1230026/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2261 57112802002 นางสาวญาสุมิน แซ่ฉั่ว 1230027/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2262 57112802003 นางสาวสุวีณา สิงห์บำรุง 1230061/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2263 57112802005 นางสาววราลักษณ์ จั่นตาล 1230044/2560 24 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2264 57112802006 นายธวัช ธะในสวรรค์ 1230028/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2265 57112802008 นางสาวอรทัย วงศ์หิรัญ 1230057/2560 8 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2266 57112802011 นางสาวเบญจมาศ ลบลม 1230062/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2267 57112802013 นางสาวสุวนันท์ ไพเราะ 1230029/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2268 57112802014 นางสาวณัฐริกา โชติสวัสดิ์ 1230030/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2269 57112802017 นายศิริพลวรัฐ รังสิภาพรกุล 1230063/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2270 57112802022 นางสาวเจนจิรา สิงห์ทอง 1230045/2560 27 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2271 57112802028 นางสาวจินตนา อดทน 1230031/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2272 57112802031 นายพิพิธชัย โพธิ์นคร 1230032/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2273 57112802032 นายกิติชัย สารพิน 1230033/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2274 57112802033 นายธนากร ฤทธิ์เหมาะ 1230034/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2275 57112802036 นายนพรัตน์ ไกรนิตย์ 1230035/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2276 57112802047 นางสาวศรัญญา เกล็ดจีน 1230064/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2277 57112802049 นางสาวมันทนา กล้าค้าขาย 1230036/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2278 57112802050 นางสาวนิรมล วิทูร 1230058/2560 8 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2279 57112802051 นางสาวปิยกุลบุตร สุขสุวรรณ์ 1230065/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2280 57112802052 นางสาวเมธาวี ภู่ระหงษ์ 1230037/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2281 57112802053 นางสาวไอยลดา บริบูรณ์ 1230066/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2282 57112802054 นายจิรายุส หอมหวล 1230038/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2283 57112802055 นายสิทธิพงษ์ หงษ์ศรีเมือง 1230039/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2284 57112802056 นางสาวอรพรรณ มาลัย 1230067/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2285 57112802057 นางสาวโชติรส เอี่ยมสุดใจ 1230059/2560 8 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2286 57112802060 นางสาวพัชรา มีสาวงษ์ 1230046/2560 3 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2287 57112802062 นายอนุรักษ์ หิรัญหลวง 1230047/2560 3 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2288 57112802065 นายปราโมทย์ ป้อมเกิดแสง 1230048/2560 3 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2289 57112802068 นายวิษณุ เนาว์ดี 1230049/2560 3 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2290 57112802073 นายวัชรวิตร ศักดิวงค์ 1230050/2560 3 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2291 57112802077 นายราชพฤกษ์ เขียวผึ้ง 1230051/2560 3 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2292 57112802083 นางสาวศิริพร โชติวรรณ์ 1230068/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2293 57112802091 นายพนธกร คงสัตรา 1230056/2560 6 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2294 57112802099 นางสาวชนิยา พัดแหวว 1230069/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2295 57112802102 นางสาวพิมพ์พิชชา ปั้นแตง 1230070/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2296 57112802103 นางสาวนลินรัตน์ ยศมาก 1230052/2560 3 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2297 57112802104 นางสาวชนิกานต์ มุจรินทร์ 1230053/2560 3 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2298 57112802105 นายสุริยันต์ นามโฮง 1230040/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2299 57112802106 นายสุริยา นามโฮง 1230071/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2300 57112802108 นางสาวยุวดา เพ็ชร์แสน 1230072/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

45 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 46/54  หน้าถัดไป > 47 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก