พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2301 57112802109 นายจตุรภัทร นามนา 1230054/2560 3 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2302 57112802110 นางสาวเมธาพร หนูไทย 1230073/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2303 57112802111 นางสาวกนกวรรณ นาชิต 1230074/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2304 57112802112 นางสาวพรสุดา ครองธัญการ 1230041/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2305 57112802115 นางสาวปรางค์ทิพย์ ดีประเสริฐ 1230055/2560 3 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2306 57112802117 นางสาวชลลัดดา เผือกวัด 1230042/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2307 57112802119 นางสาวนันทยาพร เทวะ 1230075/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2308 57112802120 นางสาวพิจิตรา คำสอน 1230076/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2309 57112802123 นางสาวสุดารัตน์ สวัสดี 1230077/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2310 57112802125 นางสาวปัถยา อินทะนิล 1230078/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2311 57112802126 นางสาวกานติมา กลิ่นรัตน์ 1230079/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2312 57112802129 นายพวัสส์ ชัยยศทิพานนท์ 1230080/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2313 57112802133 นางสาวปภาวดี คงเจริญ 1230081/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2314 57112802135 นางสาวณิชกานต์ คงสีแย้ม 1230043/2560 18 พฤศจิกายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2315 57112802164 นางสาวณัฐพร เม่นนิ่ม 1230082/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2316 57114652118 นายชิตพล ครุฑธานุชาติ 1430280/2560 18 พฤศจิกายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2317 57114662059 นายพลอธิป ปานกรด 1430181/2560 29 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2318 57114682003 นางสาวอมรกานต์ นิลสนธิ 1430010/2560 25 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2319 57114682024 นางสาวสุธิดา มากรัตน์ 1430011/2560 25 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2320 57114682026 นางสาวนิศารัตน์ ตุ้นสกุล 1430001/2560 31 มกราคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2321 57114682027 นางสาวสุชาดา เกตุพุ่ม 1430002/2560 31 มกราคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2322 57114682030 นางสาวเมธินี สงทอง 1430003/2560 31 มกราคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2323 57114682031 นายพงศธร กลีบบัวขาว 1430329/2559 27 ธันวาคม 2559 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2324 57114702027 นายณัฐกิตติ์ โฉมศิวะพันธ์ 1430012/2560 25 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2325 57114702031 นางสาวเจนจิรา ยิ้มย่อง 1430276/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2326 57114742161 นางสาวสิริกัญญา สมานพันธุ์ 1530080/2560 30 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2327 57114752022 นายวันชัย โสภา 1530057/2559 16 มิถุนายน 2559 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2328 57114752053 นางสาวเพชรชมภู มิ่งตระกูล 1530038/2560 30 พฤษภาคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2329 57114752065 นางสาวสุภาพร ทองจันทร์ 1530086/2560 19 สิงหาคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2330 57115212005 นางสาวพิมหฤดา สิทธิศาสตร์ 1730373/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2331 57115212007 นางสาววิลาวรรณ คลองแห้ง 1730326/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2332 57115212008 นายสุริยการณ์ วันสา 1730327/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2333 57115212013 นายสราวุธ อินทร์จันทร์ 1730328/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2334 57115212014 นายสากล มดแดง 1730374/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2335 57115212015 นายอุทิศ คลองวะ 1730329/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2336 57115212017 นางสาวเสาวลักษณ์ กะมะเรศ 1730375/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2337 57115212019 นางสาวพิมพา รักษาธิการ 1730330/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2338 57115212020 นายธันวิน สุขเรือง 1730331/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2339 57115212024 นายกิตติพันธ์ บรรพต 1730332/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2340 57115212026 นางสาวกมลวรรณ มีนา 1730333/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2341 57115212029 นายพงศธร ประคองสิน 1730334/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2342 57115212037 นางสาวอมินตรา บัวพันธ์ 1730335/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2343 57115212040 นายณัฐพงษ์ จันทร 1730336/2560 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2344 57115302001 นายกู้เกียรติ เกษรเกิด 2130030/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2345 57115302002 นายกรกต เผือกหอม 2130031/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2346 57115302003 นายเสรี ใจซื่อ 2130002/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2347 57115302004 นายพงศธร มะโดด 2130003/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2348 57115302005 นายกุลธร เอี่ยมวัช 2130004/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2349 57115302007 นางสาววรรณา อินทะนิล 2130005/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2350 57115302008 นายวิทวัส จานแก้ว 2130032/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

46 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 47/54  หน้าถัดไป > 48 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก