พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2351 57115302009 นายไกรวิทย์ แก้วคำ 2130006/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2352 57115302010 นายนัฐพงษ์ หงษ์ดำเนิน 2130033/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2353 57115302011 นายศิริศักดิ์ ศรีวารี 2130007/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2354 57115302012 นายศุภชัย คงไทย 2130034/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2355 57115302014 นายประวิช ยังน้อย 2130008/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2356 57115302015 นายอัมรินทร์ นาคแจ้ง 2130009/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2357 57115302016 นายกิจเกษม แสงรุ่งเรือง 2130010/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2358 57115302017 นายพงศกร ปัญญากาโล 2130035/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2359 57115302018 นายอลงกรณ์ ท้าวโน 2130011/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2360 57115302019 นายสุรินทร์ ผู้กำจัด 2130012/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2361 57115302020 นายกฤชกานต์ จงรวมกลาง 2130013/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2362 57115302021 นางสาวมานิตา สาระกุล 2130014/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2363 57115302022 นายมารุต รอดศิริ 2130015/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2364 57115302024 นางสาวชุติมา ทองแก้ว 2130016/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2365 57115302026 นายยอดชาย ย้ายเหว่า 2130017/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2366 57115302028 นายธนาวัฒน์ ชนปิยาทร 2130018/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2367 57115302029 นางสาวเพชรลดา ปานาลาด 2130019/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2368 57115302031 นายชาญณรงค์ ก้านพลู 2130036/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2369 57115302032 นายคมศร เขม้นกิจ 2130020/2560 5 มิถุนายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2370 57115893009 นายวิรัช ลาพรม 2530012/2559 1 กรกฎาคม 2559 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2371 57115893018 นายชวินทร์ บัวหลวง 2530020/2559 1 กรกฎาคม 2559 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2372 57115893021 นายพงศธร ยศสมบัติ 2530041/2560 25 กรกฎาคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2373 57115893036 นายปานศักดิ์ ครูบรรณ์ 2530042/2560 6 กรกฎาคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2374 57115893042 นายสุทัศน์ ศรีห่วง 2530051/2560 27 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2375 57115962001 นางสาวชนันต์ยา ปัญญาเรือง 1830037/2560 29 สิงหาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2376 57115962002 นายเชิดเกียรติ โฉมศรี 1830038/2560 9 ตุลาคม 2560 ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2377 57115962006 นายพิศุทธิ์ เหลี่ยมพิทักษ์ 1830003/2560 13 มกราคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2378 57115962007 นายกชธนาณัฐ เกษสุวิทย์ 1830004/2560 13 มกราคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2379 57115962008 นายจิรายุส ทองนุ้ย 1830005/2560 13 มกราคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2380 57115962009 นายธิติวัฒน์ หาญพิชัยวัฒน์ 1830041/2560 27 พฤศจิกายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2381 57115962011 นางสาวปาลิกา ทองประไพ 1830042/2560 27 พฤศจิกายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2382 57115962016 นางสาวภิรมย์พร เกษาพร 1830043/2560 27 พฤศจิกายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2383 57115962020 นางสาวกรกนก ถาวรประภาสวัสดิ์ 1830045/2560 8 ธันวาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2384 57115962021 นางสาวกนกพร อินทะกนก 1830006/2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
2385 57122502001 สิบเอกปิยะเทพ บุญชู 2230006/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2386 57122502003 สิบเอกหญิงศวิตา สกุลมา 2230007/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2387 57122502006 นางสาวชนัญชิดา อินทร์เพ็ญ 2230049/2560 17 ตุลาคม 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2388 57122502007 นายกิตติกร คำรังษี 2230008/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2389 57122502008 สิบเอกมาส ยอดฉิมมา 2230009/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2390 57122502009 สิบเอกหญิงสุชาดา กมขุนทด 2230010/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2391 57122502011 สิบเอกสุบิน สมรอด 2230011/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2392 57122502012 จ่าอากาศเอกเอี๊ยะฮ์ซาน หีมมะ 2230012/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2393 57122502013 จ่าอากาศเอกกิตติพศ พุ่มรอด 2230013/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2394 57122502014 จ่าอากาศเอกธนากร แสงสมี 2230014/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2395 57122502017 นางทัศนีย์ มีอาษา 2230015/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2396 57122502019 สิบโทโยธิน ทับโพธิ์ 2230016/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2397 57122502025 นายธนารักษ์ แยบการไถ 2230050/2560 17 ตุลาคม 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2398 57122502028 นายนพดล ภู่รอด 2230017/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2399 57122502029 นางสาวนรินทร์ โพธิ์อ่อง 2230018/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2400 57122502030 นายชัยชาญ มั่นคง 2230019/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

47 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 48/54  หน้าถัดไป > 49 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก