พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2401 57122502031 พันจ่าอากาศเอกสมบัติ บัวระบัติ 2230020/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2402 57122502032 จ่าอากาศเอกภาคภูมิ บุญอิ่ม 2230021/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2403 57122502033 จ่าอากาศเอกเจษฎา ชัยวร 2230022/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2404 57122502034 นางสาวธนวรรณ ดิษฐเจริญ 2230023/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2405 57122502035 นางสาวอภิรดี คงเจริญพร 2230024/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2406 57122502036 นางสาวเรวิกา มุ่งมา 2230025/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2407 57122502037 นายอัยยะ เกลียวพันธ์รัศมี 2230026/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2408 57122502038 นายอนุวัตร์ สุขเกษม 2230027/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2409 57122502039 จ่าอากาศเอกวสันต์ แรงเขตการณ์ 2230028/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2410 57122502041 สิบเอกอนิรุทธ์ หนึ่งชัยสกุล 2230029/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2411 57122502042 นางสาวศุภากร กิริณี 2230030/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2412 57122502043 สิบเอกอัชรากร ขุนสันเทียะ 2230031/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2413 57122502044 สิบโทไกรสร ปานชะเล 2230032/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2414 57122502045 จ่าอากาศเอกอนุชิต จันทร์อิน 2230033/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2415 57122502046 สิบเอกวุฒิชัย สุวรรณศรี 2230034/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2416 57122502047 สิบเอกนพดล แก้วกรอง 2230035/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2417 57122502049 นายอำนาจ พรมภักดี 2230036/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2418 57122502050 นางสาวพรรณนิภา ชื่นศรีนวล 2230037/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2419 57122502051 นางสาวสุพรรษา ยอดดารา 2230038/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2420 57122502052 จ่าสิบโทธนาวัฒน์ มิตรตะคุ 2230039/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2421 57122502053 นายภีมวัจน์ เกษมไชยกร 2230040/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2422 57122502054 สิบโทกิตติชัย พิรุณไพศาล 2230041/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2423 57122502055 นายบุญนำ พักสุวรรณ์ 2230042/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2424 57122502056 สิบเอกพีระศักดิ์ ตรีเนตร 2230043/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2425 57122502057 สิบเอกธรรมรงศักดิ์ รักษ์กระโทก 2230044/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2426 57122502061 นายณัฐวัฒน์ จันทร์ประจักษ์ 2230045/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2427 57122502064 นางสาวกัญจน์ชญาน์ ไกรรักษ์ 2230046/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2428 57122502066 สิบตรีอนุสรณ์ แก้วกัณหา 2230047/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2429 57122502067 ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ประสาท 2230048/2560 8 กันยายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2430 57122762009 นางสาวสมทรง น้อยแสง 1630340/2560 17 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2431 57122762011 นางสาวสุนิสา ทิพวรรณ 1630341/2560 17 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2432 57122762012 นางสาววัชรีย์ เส็งหนองแบน 1630342/2560 17 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2433 57122762014 นายอำนาจ ศรีเมือง 1630350/2560 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2434 57122892002 นางสาวสายฝน เอี่ยมรักษา 1930004/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2435 57122892004 นายธวัชชัย พูลพันธ์ 1930005/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2436 57122892005 นางสาวเกศินี เชื้อนุ่น 1930006/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2437 57122892007 นางสาวอมรรัตน์ เที่ยงทิศ 1930007/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2438 57122892010 นางสาวศิริวรรณ บุญนิ่ม 1930008/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2439 57122892011 นางสาวศิริพร จันทร์เพียร 1930009/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2440 57122892012 นางสาวจีราพร ม่วงสอน 1930010/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2441 57122892014 นางสาวณัฐชาภา ผือโย 1930011/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2442 57122892015 นางสาวน้ำผึ้ง จินดา 1930012/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2443 57122892016 นางสาวรัชพร บัวเทศ 1930013/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2444 57122892017 นางสาวอัจฉรา พุ่มแก้ว 1930014/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2445 57122892018 นายไพโรจน์ ศรีคง 1930015/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2446 57122892019 นางสาวธาราภรณ์ เทพเภา 1930016/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2447 57122892022 นางสาวนิชาภา ไม้สนธิ์ 1930017/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2448 57122892024 นางสาวนริศรา แป้นถนอม 1930018/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2449 57122892025 นายธนารัตน์ หงษ์เม่น 1930019/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2450 57122892026 นายศุภชัย สาพิมพา 1930020/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

48 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 49/54  หน้าถัดไป > 50 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก