พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
201 55111566066 นางสาวสินีนาท อินทร์ปอ 1130479/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
202 55111566069 นางสาวสุมาลี พูลเหลือ 1130480/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
203 55111566070 นางสาวเจนจิรา อาสาคติ 1130481/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
204 55111566071 นางสาวสายไหม ปิ่นโน 1130482/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
205 55111566072 นางสาวจารุวรรณ โตสาระเดช 1130483/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
206 55111566074 นางสาวภาณุมาศ มีสันทัด 1130484/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
207 55111566075 นางสาวรักเกล้า อรุณศิริ 1130485/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
208 55111566076 นางสาวนุชดา บุญคุ้มครอง 1130486/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
209 55111566077 นางสาวณิชากร พูลเอี่ยม 1130487/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
210 55111566078 นางสาวสิริพร บุญศิริ 1130488/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
211 55111566079 นางสาวจันทรา ฟักเครือ 1130489/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
212 55111566080 นางสาวอินธุอร โพธิ์ดี 1130490/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
213 55111566081 นางสาวภารดี นาคบุตร 1130491/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
214 55111566082 นางสาวจิราภรณ์ อินทวิมล 1130492/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
215 55111566083 นางสาวปรียาพร ม่วงประเสริฐ 1130493/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
216 55111566084 นางสาวดวงพร จันทร์ศิริ 1130494/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
217 55111566085 นางสาวเกสรสวรรค์ หมื่นกัน 1130495/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
218 55111566086 นางสาวอนุศรา น้อมนพคุณ 1130496/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
219 55111566088 นางสาววราพร รัตนโสภา 1130497/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
220 55111566089 นางสาวธนาภา ชมดวง 1130498/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
221 55111566090 นางสาวแก้วตา ไตรผล 1130499/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
222 55111566093 นางสาวสุพิชญา ชวนยิ้ม 1130500/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
223 55111566094 นางสาวแพรวพรรณ ขำเขียว 1130501/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
224 55111576001 นายอนุชิต สมรูป 1130161/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
225 55111576002 นางสาวญานี มีสา 1130162/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
226 55111576004 นางสาวณัฐชา ทุมจีน 1130163/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
227 55111576005 นางสาวอภิญญา แสนน้อย 1130164/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
228 55111576006 นางสาวศรีจันทร์ นุ่มนาง 1130165/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
229 55111576008 นางสาวอุมาพร เขียวอ่อน 1130555/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
230 55111576009 นางสาวประวีณา เขียวขำ 1130166/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
231 55111576010 นางสาวนันทิยา พันธ์จันทร์ดี 1130167/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
232 55111576011 นางสาวทัศนันท์ เหล่าเปีย 1130168/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
233 55111576013 นางสาวสุพัตรา ป้อมเปี่ยม 1130169/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
234 55111576014 นางสาววราภรณ์ บัวรอด 1130170/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
235 55111576015 นางสาวศิวพร ไชยสีหา 1130171/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
236 55111576016 นางสาวลลิตา มากเฟื้อง 1130172/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
237 55111576018 นางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ 1130173/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
238 55111576019 นางสาวนิรมล บุตรดี 1130174/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
239 55111576021 นายทรงพล อ่องแก้ว 1130175/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
240 55111576023 นางสาวคชาภรณ์ ปวงคำ 1130176/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
241 55111576024 นางสาวมินตรา เขียวประชุม 1130177/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
242 55111576028 นางสาวนันทวัน ทองบุญ 1130178/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
243 55111576031 นางสาวภัทรภร นิวาส 1130179/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
244 55111576032 นางสาวศศิธร โพธิ์สุ่น 1130180/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
245 55111576035 นางสาวกมลวรรณ ประคองเทียน 1130181/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
246 55111576037 นางสาวประกาย ประคำศรี 1130182/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
247 55111576038 นางสาวน้องนก บรรพหาญ 1130183/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
248 55111576039 นางสาวชลดา พูลเผ่าว์ 1130184/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
249 55111576040 นางสาวนภัตศวรรณ อินทร์ตา 1130185/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
250 55111576041 นายณัฐดนัย สอนป้อม 1130186/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

4 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 5/54  หน้าถัดไป > 6 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก