พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2451 57122892027 นางสาวพิชชาอร มินทยักษ์ 1930021/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2452 57122892029 นางสาวสุรีย์พร ถึงสุข 1930022/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2453 57122892031 นางสาวสุวพิชญ์ แสงกิติสุวัฒน์ 1930023/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2454 57122892033 นางสาวพรประภา กุลน้อย 1930024/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2455 57122892034 นางณัฐรดา จันทะวงษ์ 1930025/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2456 57122892035 นางสาววรรณิกา ธรรมสละ 1930026/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2457 57122892036 นางสาวขวัญเรือน บำรุงชนม์ 1930027/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2458 57122892038 นางสาวภัทรศยา โม้แกว 1930028/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2459 57122892042 นางสาววรรณา ฟักเครือ 1930029/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2460 57122902001 นายสิริพรชัย ทับจีนธัญนพ 1930030/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2461 57122902002 นางสาวนิตยา สำราญพันธ์ 1930048/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2462 57122902003 นางสาวมนต์สุธี ผัดยา 1930049/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2463 57122902004 นางสาวอนงค์นาฏ โตเอี่ยม 1930031/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2464 57122902005 นางสาวอนุชศรา สุรเณร 1930032/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2465 57122902008 นางสาวทิพวรรณ์ เมิบขุนทด 1930033/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2466 57122902009 นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ 1930034/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2467 57122902010 นางสาวภินนลัชษาณาฐ์ นิสัยมั่น 1930035/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2468 57122902011 นายศรันยู ป้อมขำ 1930036/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2469 57122902013 นางสาวธณรรชกร ภูเนาว์นิล 1930037/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2470 57122902014 นางสาววนิดา เขียวพุ่มพวง 1930050/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2471 57122902015 นางสาวกีรติญา ลอยแก้ว 1930038/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2472 57122902017 นางสาวศิริวรรณ โกตะมะ 1930039/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2473 57122902018 นายสุรเชษฎ์ วราหะ 1930040/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2474 57122902019 นางสาววสุกัญญา เมฆอรุโณทัย 1930041/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2475 57122902020 นางสาวจุฑามาส พำนัก 1930051/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2476 57122902022 นายธีรพล ศรีคง 1930303/2560 5 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2477 57122902023 นายเจษดา จันทร์ภาภาส 1930042/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2478 57122902024 นายนเรศ หมื่นรอด 1930043/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2479 57122902026 นางสาวทัศนีย์ ลัมยศ 1930044/2560 23 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2480 57124692001 นางสาวกชพรรณ ทิพย์กาวี 1430283/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2481 57124692002 นายศิลาชล สายแสง 1430133/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2482 57124692003 นางสาวพิมพ์กุล เวโรจน์พันธิกา 1430134/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2483 57124692005 นางสาวปิยวรรณ ปรีชุ่ม 1430135/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2484 57124692006 นางสาวมรรษกร จันทร์เหม 1430136/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2485 57124692007 นางสาวปริยากร เทียนปั่น 1430137/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2486 57124692011 นางสาวพัทธนันท์ ทวีพัฒนาโชคชัย 1430138/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2487 57124692014 นายมนัส กะฐินทอง 1430139/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2488 57124692015 นางสาวภารตี อะวิสุ 1430208/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2489 57124692016 นางสาววิชุดา ขวัญแก้ว 1430140/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2490 57124692018 นางสาวเมศิญา เพ็ชร์รุจิ 1430284/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2491 57124692019 นางสาวภัทชาภรณ์ โสภณดิลก 1430285/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2492 57124692020 นางสาวไอรดา แป้นโก๋ 1430286/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2493 57124692022 นางสาวทิพย์เกสร อบพล 1430209/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2494 57124692024 นางสาวนุชจารา ขำอินทร์ 1430287/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2495 57124692026 นางสาวภรภัทร เรืองฤทธิ์ 1430141/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2496 57124692032 นางสาวปัทมา ทองวิชิต 1430142/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2497 57124692036 นางสาวสมนึก พุฒทอง 1430143/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2498 57124692038 นายวรวิทย์ เกตุพิจิตร 1430288/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2499 57124692039 นายธาวิน แป้นจันทร์ 1430289/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2500 57124692042 นางสาวรัชดาวรรณ จันทร์แจ้ง 1430182/2560 29 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี

49 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 50/54  หน้าถัดไป > 51 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก