พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2501 57124702001 นางสาวชลณิชชา แย้มกลิ่น 1430167/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2502 57124702002 นางสาวอาริศรา เนียมคำ 1430168/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2503 57124702004 นางสาวชลธิชา เกตุแค 1430169/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2504 57124702005 นางสาวจิณต์จุฑา คำชู 1430170/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2505 57124702009 นางสาวฐิติพร ช้างปาน 1430171/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2506 57124702010 นางสาวสุพัตรา ภู่บัว 1430172/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2507 57124702011 นายวีระศักดิ์ สนิทผล 1430173/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2508 57124702012 นางสาวจีรนัส เกษสารี 1430174/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2509 57124702013 นางสาวณัฐทมนกาญจ์ โพธิ์ทอง 1430175/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2510 57124702015 นางสาวชนนิกานต์ คล้ายประเสริฐ 1430279/2560 30 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2511 57124702017 นางสาวสุนิสา โชติพรม 1430290/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2512 57124702023 นางสาวศรันยา เทศขำ 1430176/2560 6 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2513 57124752002 นางธมลวรรณ ศรีวิเชียร 1530006/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2514 57124752005 นางสาวอารีย์ ภูมิเมือง 1530007/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2515 57124752006 นางสาวสายธาร ทองคำ 1530008/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2516 57124752008 นางสาวขนิษฐา นิลโสภา 1530009/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2517 57124752009 นางสาวภาวิณี สุวรรณศรี 1530054/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2518 57124752012 นางสาววรัญญา คงชุ่มชื่น 1530010/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2519 57124752013 นางสาวพัชรวลัย คมชัยภูมิ 1530011/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2520 57124752014 นางสาวณัฐพร เดือนสว่าง 1530012/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2521 57124752015 จ่าอากาศโทพงษ์พัฒน์ สัจจาริยาภรณ์ 1530013/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2522 57124752016 นางสาวภิญญดา ศรีคำพา 1530014/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2523 57124752017 นางสาวเรณู บุญอินทร์ 1530015/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2524 57124752019 นางสาวศิรประภา จงเกษกรณ์ 1530016/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2525 57124752021 นางสาวพนิดา จีรชัยไพศาล 1530017/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2526 57124752022 นางสาวสุชาดา จินตนา 1530018/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2527 57124752023 นางสาวกัญญา มะณีแสง 1530019/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2528 57124752026 นางสาวมัทรี ดำละเอียด 1530020/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2529 57124752027 นางสาวชนัญธิภา ฤทธิ์เต็ม 1530021/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2530 57124752029 นางสาวณัฐภรณ์ สิทธิเขตกรณ์ 1530022/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2531 57124752030 นางสาวสุนีย์ คณฑา 1530023/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2532 57124752031 นางสาวสุธิศา จ้ายเจ็ก 1530024/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2533 57124752032 นางสาววิชุดา พันธุเมฆ 1530025/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2534 57124752033 นางสาวอรพรรณ เสมพิพัฒน์ 1530026/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2535 57124752034 นางสาวกรรณิการ์ มือขุนทด 1530027/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2536 57124752036 สิบเอกกิติศักดิ์ สมวงษ์ 1530028/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2537 57124752037 นางสาวศศิภา ไกรสังข์ 1530029/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2538 57124752038 นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์แย้ม 1530030/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2539 57124752039 นางสาววราภรณ์ เครือพินธุ์ 1530031/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2540 57124752040 นางสาวนารา ภูมิเลิศ 1530032/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2541 57124752041 นางสาวเรณุกา ภู่ศรี 1530033/2560 23 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2542 58112812001 นางสาวเฉิน เฟิ้งเหลียน 1930337/2560 20 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2543 58112812002 นางสาวกวน หลินเหมย 1930338/2560 20 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2544 58112812003 นางสาวล่าย เหว่ยจู 1930339/2560 20 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2545 58112812004 นางสาวเหลี่ยง จิ้งเหลิน 1930340/2560 20 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2546 58112812005 นางสาวหลิน ชีถัง 1930341/2560 20 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2547 58112812006 นางสาวเหมิง ลี่ 1930342/2560 20 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2548 58112812007 นายหนง เหิงม่าว 1930343/2560 20 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2549 58112812008 นางสาวพาน ชิวหง 1930344/2560 20 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2550 58113622030 นางสาวสุพพัตรา คงมา 1930279/2560 26 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

50 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 51/54  หน้าถัดไป > 52 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก