พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2551 58113622031 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธิณีย์ จิ๋วประหัตถ์ 1930280/2560 26 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2552 58113622033 นางสาวศิริกุล เศรษฐรัตน์ 1930281/2560 26 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2553 58114682001 นางสาวศิริพร ลายทอง 1430269/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2554 58114682002 นางสาวนิศานาถ แก้วพิเมย 1430210/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2555 58114682003 นางสาววรางคณา ดวงแป้น 1430270/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2556 58114682004 นางสาวรุ่งทิวา จอมทอง 1430211/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2557 58114682005 ว่าที่ร้อยตรีธนกร วัฒน์ชรานนท์ 1430212/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2558 58114682007 นางสาวกมลชนก พรมโสภา 1430213/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2559 58114682009 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นจันทร์ 1430214/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2560 58114682011 นางสาวอารียา คงเพ็ชรศักดิ์ 1430215/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2561 58114682012 นางสาวชมพูนุช รักนา 1430216/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2562 58114682014 นางสาวปัทมา ธราภรณ์ 1430217/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2563 58114682015 นางสาวจริยา แก่นยิ่ง 1430218/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2564 58114682016 นางสาวพิมพกา บรุณรัตน์ 1430219/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2565 58114682017 นางสาวณิชกานต์ ดาลัย 1430220/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2566 58114682021 นางสาวชลธิชา ช่วยเมือง 1430221/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2567 58114682022 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรพนิต ขุนวิเศษ 1430222/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2568 58114682023 นายจตุพร ไวเหาะ 1430223/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2569 58114682025 นางสาวแพรววลี ปั้นนาค 1430224/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2570 58114682027 นางสาวสุนิศา พุ่มจันทร์ 1430225/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2571 58114682028 นางสาวจิรนันท์ มหาพันธ์ 1430226/2560 8 กันยายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2572 58114682032 นางสาวจิรภัทร วัฒนดีเลิศ 1430291/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2573 58114692003 นายศราวุธ แก้วกันหา 1430293/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2574 58114692005 นางสาววัจณีย์ วิโรจน์ 1430227/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2575 58114692006 นางสาวปริตา พินโย 1430228/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2576 58114692007 นางสาวรังสิมา บุญสาร 1430229/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2577 58114692008 นางสาวสุดารัตน์ พวงนาค 1430230/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2578 58114692009 นางสาวชนิดา พูลแสง 1430207/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2579 58114692012 นางสาวสุวนันท์ บุญเนียม 1430231/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2580 58114692013 นางสาววิไลพร ใยอ่อน 1430232/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2581 58114692020 นางสาวอัญชนา มีสุข 1430233/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2582 58114692021 นางสาวกัลยา ละไมล์ 1430234/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2583 58114692022 นางสาวชลนภา พรมกล่ำ 1430235/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2584 58114692023 นางสาวปฏิญา ด้วงชื่น 1430236/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2585 58114692024 นางสาววนิดา พลตรี 1430237/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2586 58114702001 นางสาวนลัชนันท์ อัมระนันทน์ 1430184/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2587 58114702002 นางสาวภานุชนาฎ สมบูรณ์ศิลป์ 1430266/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2588 58114702003 นางสาวเบญจพร เหมือนแจ่ม 1430185/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2589 58114702005 นางสาววาสนา โพธิ์ศรี 1430238/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2590 58114702006 นางสาวธิดารัตน์ ด้วงชื่น 1430186/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2591 58114702007 นางสาวศศิธร วันทอง 1430239/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2592 58114702008 นางสาวธิดารัตน์ คงไทย 1430240/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2593 58114702009 นางสาวชนาพร เจริญรัมย์ 1430187/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2594 58114702010 นางสาวกาญจนา เอี่ยมนิล 1430188/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2595 58114702011 นางสาววิลาสินี พรหมรัตน์ 1430189/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2596 58114702013 นางสาวสุภาพร ธรรมสัตย์ 1430241/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2597 58114702015 นางสาวกันยารัตน์ บุญอ่อน 1430242/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2598 58114702016 นางสาวณิชกานต์ บุญยืน 1430190/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2599 58114702017 นางสาวเย็นจิตร กระโทกนอก 1430267/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2600 58114702018 นางสาวณัฏฐนันท์ แรงกสิวิทย์ 1430191/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี

51 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 52/54  หน้าถัดไป > 53 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก