พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2601 58114702020 นางสาวสิริวัฒน์ สะอาด 1430243/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2602 58114702021 นางสาวมนัสนันท์ คงสาตรา 1430244/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2603 58114702022 นางสาวพัชรพร เจริญศรี 1430268/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2604 58114702023 นางสาวเปรมวดี ชนพิทักษ์ 1430192/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2605 58114702024 นางสาวชุฏิพร นากเอก 1430193/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2606 58114702025 นายณัฐวุฒิ พลายแก้ว 1430194/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2607 58114702026 นางสาวอรวรรณ สืบสิงห์ 1430195/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2608 58114702027 นางสาวประภัสสร แก้วผึ่ง 1430245/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2609 58114702028 นางสาวธนพร สิงสุข 1430246/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2610 58114702029 นางสาวสุนิสา อุบลพฤกษ์ 1430247/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2611 58114702031 นางสาวสิริมา คณทา 1430248/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2612 58114702032 นางสาวนิตยาวรรณ แพงโนจา 1430249/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2613 58114702033 นางสาวกุลนันท์ อินต๊ะ 1430250/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2614 58114702034 นางสาวเปมิกา ประวันเตา 1430196/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2615 58114702035 นางสาวภาพิมล นิลสนธิ 1430197/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2616 58114702036 นางสาวฐิติรัตน์ ทองไทย 1430198/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2617 58114702039 นางสาวอนัญญา  แข็งสาริกิจ 1430199/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2618 58114702041 นายเดชาธร คานดง 1430251/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2619 58114702043 นางสาวสุดาทิพย์ ห้อยโหน 1430252/2560 19 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2620 58114702044 นางสาวธัญวรัตม์ แก้วสีกิจ 1430200/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2621 58114702045 นางสาวปิยะรัตน์ ลำทอง 1430201/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2622 58114702047 นางสาวกอบกาญจน์ ใจแสน 1430202/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2623 58114752001 นางสาวแพรวนภา ภู่เพชร 1530055/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2624 58114752002 นางสาวพิมพิกา เคียนสันเทียะ 1530056/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2625 58114752003 นางสาวขวัญสุดารัตน์ ขวัญเมือง 1530057/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2626 58114752004 นางสาวกนกพร ศิริอ่อน 1530058/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2627 58114752006 นางสาวฉัตรชญา ศรีโฉม 1530059/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2628 58114752007 นางสาวอรวรรณ จงกลกลาง 1530060/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2629 58114752009 นางสาวรวิวรรณ ชุมพล 1530061/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2630 58114752010 นางสาวมินตา แสงเงิน 1530062/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2631 58114752012 นางสาววลีวรรณ สาหร่าย 1530087/2560 4 ธันวาคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2632 58114752014 นางสาวคณิตา เชี่ยวชาญ 1530063/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2633 58114752015 นางสาวมนทิรา เขตกิจ 1530064/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2634 58114752016 นางสาวณัฐพร เกล็ดจีน 1530065/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2635 58114752017 นางสาวศศิธร ศิริยศ 1530066/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2636 58114752018 นางสาวเรณู พลสา 1530067/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2637 58114752019 นางสาวสุชานาฎ ชัยโชติ 1530068/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2638 58114752020 นายอริสมันต์ รัตยา 1530069/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2639 58114752021 นางสาวนันทิยา ง่วนกี่ 1530070/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2640 58114752022 นางสาวทิพย์สุดา กันทะดง 1530071/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2641 58114752024 นางสาวอมรรัตน์ หามนตรี 1530072/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2642 58114752025 นางสาวปาจรีย์ พิษนาค 1530083/2560 25 กรกฎาคม 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2643 58114752026 นางสาวยุวดี แก้วเกตุ 1530073/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2644 58114752028 นางสาวจิราภรณ์ อินทร์ยา 1530074/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2645 58114752029 นางสาวเสาวลักษณ์ คำน้อย 1530075/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2646 58114752030 นางสาวสุมนา เทพโส 1530081/2560 25 กรกฎาคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2647 58114752032 นางสาววิภานันท์ หมีเงิน 1530076/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2648 58114752033 นางสาวอลิศรา กุลชา 1530077/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2649 58114752034 นางสาวจิราวรรณ์ นาวิชิต 1530078/2560 6 มิถุนายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2650 58114752035 นางสาวศศิมล จันทร์ไข่ 1530084/2560 25 กรกฎาคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี

52 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 53/54  หน้าถัดไป > 54 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก