พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
2651 58114752036 นางสาวศุภิสรา พุฒศิริ 1530082/2560 25 กรกฎาคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
2652 58115893001 นายพงษ์ศิริ แพ่งศรี 2530023/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2653 58115893002 นายวิษณุ กล่ำโพธิ์ 2530024/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2654 58115893003 นายชัยมงคล ตาบสันเทียะ 2530025/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2655 58115893004 นายปวริศร เอี่ยมสอาด 2530026/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2656 58115893005 นายพงศกร จูเมา 2530027/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2657 58115893006 นายณัฐชัย น้อยแสง 2530028/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2658 58115893009 นายจุฬพล วัชราภรณ์วิวัฒน์ 2530029/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2659 58115893010 นายณรงค์ศักดิ์ อ่อนจู 2530030/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2660 58115893011 นายปริญญา เมฆสุข 2530031/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2661 58115893013 นายฉัตรชัย ชมภูนุช 2530032/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2662 58115893014 นายนฤปนาท ขวัญมา 2530033/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2663 58115893015 นายรัฐภูมิ พันละออง 2530034/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2664 58115893016 นายภานุภัทร์ ภู่สิงห์ 2530035/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2665 58115893017 นายติวานนท์ สัมพันธ์พ่วง 2530039/2560 5 มิถุนายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2666 58115893018 นายวรวุธ เทียมพิทักษ์ 2530036/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2667 58115893019 นายชัยพร แป้นตระกูล 2530040/2560 5 มิถุนายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2668 58115893021 นายอนุวัฒน์ ธรรมมา 2530037/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2669 58115893022 นายประนุพงศ์ ไวยเขตรกรณ์ 2530038/2560 18 เมษายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2670 58115972001 นายสุธี รื่นรมย์ 2130044/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2671 58115972003 นายนรากร คงสัมฤทธิ์ 2130037/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2672 58115972004 นายเอกพงศ์ แช่มสกุล 2130038/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2673 58115972008 ว่าที่ร้อยตรีกำพล ขำโสภา 2130045/2560 14 พฤศจิกายน 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2674 58115972010 นายสิทธิชัย ใจแสน 2130039/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2675 58115972011 นายวัชระ หงษ์ทอง 2130040/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2676 58115972012 นายเอนก ทับวิชา 2130041/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2677 58115972014 นายณัฐวุฒิ เพ็ชร์อำไพ 2130042/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2678 58115972015 นายพีระศักดิ์ แห้วเพ็ชร์ 2130043/2560 10 สิงหาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2679 58125893001 นายธนโชติ กอนเอี่ยม 2530048/2560 9 ตุลาคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2680 58125893002 นายจิรวัฒ นาคละมัย 2530044/2560 15 กันยายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2681 58125893005 นายก้องเกียรติ เหลือกาฬ 2530045/2560 15 กันยายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2682 58125893007 นางสาวสุนิสา พุดตานทอง 2530049/2560 9 ตุลาคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2683 58125893008 นายพงศธร เรืองลาภอนันต์ 2530046/2560 15 กันยายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
2684 58125893009 นายไพรสันติ์ พันธ์ตา 2530047/2560 15 กันยายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2685 58125893011 นายนิติกร ศรีเมือง 2530052/2560 4 ธันวาคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
2686 58125893012 นายธีระพงษ์ ใจเอื้อ 2530050/2560 14 พฤศจิกายน 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี

53 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 54/54  -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก