พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
251 55111576042 นางสาวปัทมา เจริญธัญญกรรม 1130187/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
252 55111576043 นางสาวนราทิพย์ เทพอาสา 1130188/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
253 55111576044 นางสาวกฤษณา เรืองรอด 1130189/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
254 55111576045 นายกิตติโชติ มั่งมี 1130190/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
255 55111576046 นายทวีศักดิ์ เล็กพ่อ 1130191/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
256 55111576047 นางสาวสุดากาญจน์ บุญมี 1130192/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
257 55111576050 นายอภิสันต์ พุกอ่อน 1130193/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
258 55111576051 นายวิทวัส เรือนภู่ 1130194/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
259 55111576054 นางสาวศิวพร แป้นขอม 1130195/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
260 55111576055 นางสาวเรวดี โฉมเอม 1130196/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
261 55111576057 นางสาวพนิดา การะเกษ 1130197/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
262 55111576059 นางสาวจุฑามาศ กระแหน่ 1130198/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
263 55111576060 นางสาวธิดา ทับโพธิ์ 1130199/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
264 55111576061 นางสาวกนกวรรณ จอมหงษ์ 1130200/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
265 55111576062 นายนิรุตติ แรงกสิวิทย์ 1130201/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
266 55111576064 นายชนะชล ศรีไพร 1130202/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
267 55111576065 นางสาวสุปรียา จุลพันธ์ 1130203/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
268 55111576066 นางสาวสุณิสา โพธิ์ขวัญ 1130204/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
269 55111576067 นายอธิปัตย์ คล้ายฤทธิ์ 1130205/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
270 55111576068 นางสาวรวิพร ปานศิลา 1130206/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
271 55111576072 นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม 1130207/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
272 55111576073 นางสาวสมฤทัย เมฆเครือ 1130208/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
273 55111576074 นางสาวจันจนา หมื่นอินต๊ะ 1130209/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
274 55111576075 นางสาวขนิษศรี เสือสวัสดิ์ 1130210/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
275 55111576076 นายธนวัฒน์ สุมาลี 1130211/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
276 55111576077 นางสาวณัฐกุล เสืออุดม 1130212/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
277 55111576078 นางสาวศุภมาศ ขันมณี 1130213/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
278 55111576079 นางสาวนัยนา ทรัพย์มาหา 1130214/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
279 55111576080 นางสาวรุ่งนภา มะโนใจ 1130215/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
280 55111576082 นางสาววริทธิ์ฐา ภูศรี 1130216/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
281 55111576083 นางสาวสุชาดา สุวรรณสาร 1130217/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
282 55111576085 นางสาววิชชุตา โตยิ่ง 1130218/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
283 55111576086 นางสาวนิสรากานต์ เกณฑ์ชัย 1130219/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
284 55111576087 นางสาวรัชนก วงษ์วิสาร 1130220/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
285 55111576088 นางสาวสุจิตรา แก้วแท้ 1130221/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
286 55111576089 นางสาวปานเลขา หุนทนทาน 1130222/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
287 55111576091 นายจิรายุ มณีล่ำ 1130223/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
288 55111576093 นางสาวณัฐสุดา หิมวันต์ 1130224/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
289 55111576094 นางสาวรุ่งนภา สายเปลี่ยน 1130225/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
290 55111586002 นางสาวกัญจนพร โคกเทียน 1130377/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
291 55111586003 นางสาวมุกดา นาวะระ 1130378/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
292 55111586004 นางสาวชวินนา สว่างงาม 1130379/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
293 55111586005 นางสาวฉัฐธยาน์ ปรวัฒน์ศรีกุล 1130380/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
294 55111586007 นางสาวกฤตยาณี พ่วงเสือ 1130381/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
295 55111586009 นางสาวกนกวรรณ จันทร์นุ่ม 1130382/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
296 55111586011 นางสาวนิภาพร ทวีกสิกรรม 1130383/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
297 55111586012 นางสาวปาริชาติ แก้วมา 1130384/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
298 55111586013 นางสาวชุติมา ขวัญพุทโธ 1130385/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
299 55111586017 นางสาวจีรวรรณ สีแตง 1130386/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
300 55111586020 นางสาวศศิธร พิมพ์สอน 1130387/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

5 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 6/54  หน้าถัดไป > 7 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก