พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
301 55111586023 นางสาวฐิติมา บูรณพันธ์ 1130388/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
302 55111586024 นายอภิชัย เพ็งกรูด 1130389/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
303 55111586027 นางสาวชลธิชา จันทร์อยู่ 1130390/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
304 55111586028 นางสาวศิริรัตน์ แก้วม่วง 1130391/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
305 55111586031 นางสาวกานต์ชนก ท่าจีน 1130392/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
306 55111586032 นางสาวณัฐธิดา แข็งธัญกิจ 1130393/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
307 55111586033 นางสาวปิยะนุช กลั่นกสิกรณ์ 1130394/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
308 55111586034 นายอนุกูล สังข์อ่ำ 1130395/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
309 55111586035 นายวัฒนชัย แยบกสิกิจ 1130396/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
310 55111586036 นางสาวสุดารัตน์ ยงเยื้องพันธ์ 1130397/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
311 55111586037 นางสาวดวงกมล เผือกจีน 1130398/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
312 55111586038 นางสาวมนธิรา นรินทร์รัมย์ 1130399/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
313 55111586039 นางสาวนัฐนันท์ อยู่สุข 1130400/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
314 55111586042 นางสาวนภัสสร งามขำ 1130401/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
315 55111586043 นายนันทชัย บุญเติม 1130616/2560 5 มิถุนายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
316 55111586045 นางสาวปิยาภรณ์ ขาวทอง 1130402/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
317 55111586046 นางสาวประมุข จันทวิ 1130403/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
318 55111586047 นางสาวกชกร จันทรศร 1130630/2560 14 กรกฎาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
319 55111586052 นายตติย พวงชื่น 1130404/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
320 55111586053 นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ 1130405/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
321 55111586056 นางสาวธนัชชา สันติจารี 1130406/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
322 55111586057 นางสาวอัจฉรา ฟุ้งเฟื่อง 1130407/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
323 55111586058 นางสาวชนัญญา องค์กุย 1130408/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
324 55111586060 นางสาวจันทร์จิรา จูงาม 1130409/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
325 55111586061 นางสาวปรียาภรณ์ ศิริชู 1130410/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
326 55111586062 นายวีรพล เรือนไทย 1130411/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
327 55111586063 นางสาวฐิติมาพร เศรษฐีธัญญาหาร 1130412/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
328 55111586064 นางสาวดวงกมล สมานเขตกิจ 1130413/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
329 55111586065 นางสาวณัฐธิยา บูชา 1130414/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
330 55111586066 นายโอภาส นาคสิงห์ 1130415/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
331 55111586067 นายนิพนธ์ ฉัตรอักษรานนท์ 1130416/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
332 55111586075 นางสาวกฤษณีย์ เรือนบัว 1130417/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
333 55111586076 นางสาวพรทิพย์ ปาทาน 1130418/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
334 55111586077 นางสาววรรณิสา ชัยวัน 1130419/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
335 55111586078 นางสาวฐิติกานต์ เรไร 1130420/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
336 55111586079 นางสาวศิรัญญา แตงน้อย 1130421/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
337 55111586080 นางสาวศิรประภา บัวพรวน 1130422/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
338 55111586081 นางสาวบุศรินทร์ เถื่อนวรรณา 1130423/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
339 55111586082 นางสาวมนต์ธิชา เพชรพาลี 1130424/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
340 55111586084 นายอภิวิชญ์ เผ่าพันธุ์ 1130637/2560 8 สิงหาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
341 55111586085 นางสาวอนิสา ชะตาชน 1130425/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
342 55111586086 นายสมเกียรติ ภู่สันติสัมพันธ์ 1130426/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
343 55111586087 นางสาววรรณภา กันทะวงค์ 1130427/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
344 55111586088 นางสาวกิดาหยัน จันธิมา 1130428/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
345 55111586089 นางสาวอุทุมพร ศรีอ่อน 1130429/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
346 55111586090 นางสาวจุฑามาศ ปักเคทัง 1130430/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
347 55111586091 นางสาวพัชรีภรณ์ พาลำโกน 1130431/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
348 55111586092 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รณภพรัตนกุล 1130432/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
349 55111586093 นายณัฐวิชญ์ โลหะเวช 1130638/2560 8 สิงหาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
350 55111586094 นางสาวอารยา อ่อนงาม 1130433/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

6 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 7/54  หน้าถัดไป > 8 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก