พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
351 55111586096 นางสาวธัญวลัย พูลพิพัฒน์ 1130434/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
352 55111586097 นางสาวรศุภิณธิกัณฑ์ เพ็ชรคง 1130652/2560 27 พฤศจิกายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
353 55111596001 นางสาวยุพาวรรณ เรืองขจร 1130092/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
354 55111596003 นางสาวฝันภิรมณ์ แจ่มผล 1130093/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
355 55111596004 นางสาวอารีรัตน์ ทุยหล่อน 1130094/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
356 55111596005 นางสาวนฤมล อ่อนนา 1130095/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
357 55111596006 นางสาวอุไรพร ศรีชนะ 1130096/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
358 55111596007 นางสาวสินีนาฎ เพ็งหมื่นราช 1130097/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
359 55111596008 นางสาวปองจิต รื่นรวย 1130098/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
360 55111596009 นายสุทธิพงษ์ หมู่มาก 1130099/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
361 55111596010 นางสาวพิกุลรัตน์ ศรีสกุล 1130100/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
362 55111596011 นางสาวศิริรัตน์ ภูวนารถ 1130101/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
363 55111596013 นางสาวจิราพร รองทอง 1130102/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
364 55111596014 นางสาวอรณัฐ ดวงจันทร์ 1130103/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
365 55111596015 นางสาวทิพย์จุติ แก้วอรัญญิก 1130104/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
366 55111596016 นางสาวสุนิสา ลำดวน 1130105/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
367 55111596017 นายอธิบดี สุวรรณประทีป 1130106/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
368 55111596019 นางสาวสุภาภรณ์ เกศธนากร 1130107/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
369 55111596021 นางสาวสุนิสา ยอดกุล 1130108/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
370 55111596023 นางสาววรรณภา บุญเกิด 1130109/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
371 55111596024 นางสาวสรวงสุดา วิเศษปั้น 1130110/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
372 55111596028 นางสาวสิราวรรณ เนียมใย 1130111/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
373 55111596029 นางสาวอสมาภรณ์ หัสแดง 1130112/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
374 55111596030 นางสาวเนาวรัตน์ เยาวนาถ 1130113/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
375 55111596031 นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณกิจ 1130114/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
376 55111596032 นายสุรเชษฐ์ ดวงจันทร์ 1130115/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
377 55111596033 นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว 1130116/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
378 55111596035 นางสาวศิริวรรณ อินทศร 1130117/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
379 55111596036 นายพัชรพล เกิดผล 1130118/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
380 55111596037 นางสาวณัฏฐา ทองอิสาณ 1130119/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
381 55111596038 นายวันเฉลิม รักธัญญการ 1130120/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
382 55111596040 นางสาวสุชาดา วงศ์ศิริศรีสกุล 1130121/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
383 55111596042 นางสาวณิชกานต์ เตยหอม 1130122/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
384 55111596045 นางสาวจิดาภา พิมพ์ตา 1130123/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
385 55111596047 นางสาวสร้อยสิรินทร์ อุบลจร 1130124/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
386 55111596048 นางสาวศกลวรรณ โสมนัส 1130125/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
387 55111596051 นางสาวชุตินันท์ ตระกูลชัยชนะ 1130126/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
388 55111596052 นางสาวสุพรรษา จันทโรทัย 1130127/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
389 55111596053 นางสาวจิตติพร ชวดนุช 1130128/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
390 55111596054 นายธนกร เอี่ยมสงคราม 1130129/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
391 55111596057 นางสาวพัชรวรรณ ไวทยกุล 1130639/2560 8 สิงหาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
392 55111596059 นายชาญชัย ยศสมบัติ 1130130/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
393 55111596062 นางสาวแพรวไพลิน อินทร์บุหรั่น 1130131/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
394 55111596063 นางสาวพรทิพย์ ปัดภัย 1130132/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
395 55111596065 นางสาวศรินทิพย์ สังข์ทอง 1130133/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
396 55111596066 นางสาวพัชรินทร์ ทองคุ้ม 1130134/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
397 55111596068 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุข 1130135/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
398 55111596069 นางสาวชุติมา ดียิ่ง 1130136/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
399 55111596070 นางสาวอภิชญา คำศรี 1130137/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
400 55111596071 นางสาวสุนิดา ใยมงคล 1130138/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

7 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 8/54  หน้าถัดไป > 9 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก