พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
401 55111596072 นางสาวสุธีรา สวัสดี 1130139/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
402 55111596073 นางสาวกาญจนา ยศสมบัติ 1130631/2560 14 กรกฎาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
403 55111596074 นางสาววินิตา เกตุขวัญชัย 1130140/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
404 55111596075 นางสาวอินดา ท้วมประเสริฐ 1130141/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
405 55111596076 นางสาวเจนจิรา เอี่ยมวิจารณ์ 1130142/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
406 55111596077 นางสาวกนกวรรณ โสมนัส 1130143/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
407 55111596078 นางสาวสุภาณี รัศมี 1130144/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
408 55111596079 นางสาวพีรนันท์ เทศขำ 1130145/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
409 55111596080 นายพงศกร เงินบำรุง 1130146/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
410 55111596082 นายกิตติธัช เกณสาคู 1130147/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
411 55111596083 นางสาวกาญกนก ปัญญาปุก 1130148/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
412 55111596086 นางสาวประภัสสร กองยอด 1130160/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
413 55111596087 นายเป็นหนึ่ง มาพบ 1130149/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
414 55111596089 นางสาวพลอยไพลิน เกิดศรี 1130150/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
415 55111596090 นางสาวกาญจนา พยัคฆ์มาก 1130647/2560 6 พฤศจิกายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
416 55111596091 นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยสมบัติ 1130151/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
417 55111596092 นายอภิชาต ประโยชน์งาม 1130152/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
418 55111596093 นางสาวกนกกาญ เด่นดวง 1130153/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
419 55111596094 นางสาววทัญญุตา ยามดี 1130154/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
420 55111596095 นางสาวปิยชนก แตงทรัพย์ 1130155/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
421 55111596096 นางสาวศิรดา ผิวทอง 1130156/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
422 55111596097 นางสาวรสริน แก้วมะคำ 1130157/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
423 55111596098 นางสาวภาวนา สมเสียง 1130158/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
424 55111596100 นายอภิสิทธิ์ แสนแสง 1130159/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
425 55111606001 นายศรายุทธ คงสิงห์ 1130226/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
426 55111606002 นางสาวสุจารี คล้ายสี 1130227/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
427 55111606003 นางสาวกาญจนา ชัยมา 1130228/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
428 55111606007 นางสาวฐิตาภา จงกลาง 1130229/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
429 55111606008 นางสาวสมฤดี เชี่ยวเขตการ 1130230/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
430 55111606009 นางสาวสรีญา เขตบรรพต 1130231/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
431 55111606010 นางสาวธัณภัทร พิมพ์หล่อ 1130232/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
432 55111606011 นางสาวรัตนาภรณ์ ท่านมุข 1130233/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
433 55111606012 นางสาวภัสสร สงเนย 1130234/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
434 55111606013 นางสาวเบญจพร ชื่นสุขุม 1130235/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
435 55111606014 นางสาวณัฐพร ศรีคำพา 1130236/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
436 55111606015 นางสาววิชิดา วงษ์แพทย์ 1130237/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
437 55111606016 นางสาวจริยา ยมจันทร์ 1130238/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
438 55111606018 นางสาวพัชรินทร์ อินทร 1130634/2560 29 สิงหาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
439 55111606019 นางสาวรัตนพร ชัยพิพัฒน์ 1130239/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
440 55111606020 นางสาวชลินดา ฤทธิ์สกุล 1130240/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
441 55111606021 นางสาวพิมพา คงกลิ่น 1130241/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
442 55111606022 นางสาวเมริษา คำดี 1130242/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
443 55111606023 นางสาวกาญจนา ทัพจันทร์ 1130243/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
444 55111606024 นางสาววริศรา ทัพมาก 1130584/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
445 55111606025 นายวิทยา สุขเสริญ 1130244/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
446 55111606026 นางสาวอรทัย นงเนตร 1130245/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
447 55111606027 นางสาวจินตนา จั่นเรือง 1130246/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
448 55111606028 นางสาวมณฑิรา อ่อนละมูล 1130247/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
449 55111606029 นางสาวชุติกาญจน์ เกษวิริยการ 1130248/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
450 55111606030 นางสาวอัจฉรา รวยตระกูล 1130249/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

8 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 9/54  หน้าถัดไป > 10 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก