หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สายและโปรแกรมวิชา

    หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 โปรแกรมวิชา เป็นสายและโปรแกรมวิชา ดังนี้

        1. โปรแกรมวิชาในสายเกษตรศาสตร์ มี 12 โปรแกรมวิชา ได้แก่

            1.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อนุปริญญา
            1.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริญญาตรี
            1.3 เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี
            1.4 พืชศาสตร์ อนุปริญญา
            1.5 พืชศาสตร์ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
            1.6 เทคโนโลยีการเกษตร อนุปริญญา
            1.7 เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
            1.8 การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
            1.9 สัตวบาล อนุปริญญา
            1.10 สัตวบาล ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
            1.11 สัตวรักษ์ อนุปริญญา
            1.12 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)

        2. โปรแกรมวิชาในสายคณิตศาสตร์ มี 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่

            2.1 สถิติประยุกต์ อนุปริญญา
            2.2 สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี
            2.3 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี

        3. โปรแกรมวิชาในสายคหกรรมศาสตร์ มี 5 โปรแกรมวิชา ได้แก่

            3.1 การอาหาร อนุปริญญา
            3.2 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี
            3.3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย อนุปริญญา
            3.4 ศิลปประดิษฐ์ อนุปริญญา
            3.5 สิ่งทอ อนุปริญญา

        4. โปรแกรมวิชาในสายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 12 โปรแกรมวิชาได้แก่

            4.1 ก่อสร้าง อนุปริญญา
            4.2 การพิมพ์ อนุปริญญา
            4.3 เครื่องกล อนุปริญญา
            4.4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
            4.5 ไฟฟ้า อนุปริญญา
            4.6 โลหะ อนุปริญญา
            4.7 อิเล็กทรอนิกส์ อนุปริญญา
            4.8 เซรามิกส์ อนุปริญญา
            4.9 เทคโนโลยีเซรามิกส์ ปริญญาตรี
            4.10 เทคโนโลยีเซรามิกส์ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
            4.11 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อนุปริญญา
            4.12 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี

        5. โปรแกรมวิชาในสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มี 20 โปรแกรมวิชา ได้แก่

            5.1 เคมีปฏิบัติ อนุปริญญา
            5.2 เคมี ปริญญาตรี
            5.3 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี
            5.4 ชีววิทยาประยุกต์ ปริญญาตรี
            5.5 เทคโนโลยีการยาง อนุปริญญา
            5.6 เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ ปริญญาตรี
            5.7 เทคโนโลยีการอาหาร อนุปริญญา
            5.8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี
            5.9 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) ปริญญาตรี
            5.10 วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) ปริญญาตรี
            5.11 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
            5.12 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ปริญญาตรี
            5.13 คอมพิวเตอร์ อนุปริญญา
            5.14 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
            5.15 สุขศึกษา อนุปริญญา
            5.16 สุขศึกษา ปริญญาตรี
            5.17 สุขศึกษา ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
            5.18 สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี
            5.19 สิ่งทอ ปริญญาตรี
            5.20 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี