หมายเหตุ
  • ข้อมูลจำนวนนักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาที่ชำระเงินลงทะเบียนเรียนแล้วในภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษา
  • ข้อมูลจำนวนผู้บันทึกข้อมูลรายงานตัว  หมายถึง ผู้ที่บันทึกข้อมูลรายงานตัวในระบบ โดยจะมีสภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อมีการจองรายวิชา และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในภาคเรียนที่ 1 ของปีที่เข้าศึกษา