ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 4.2]


เข้าใช้งานระบบ

  นะนำการใช้งานระบบ ให้กับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
แนะนำการใช้งานระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ