ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 4.2]


เข้าใช้งานระบบ

  
 
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ เจ้าของเรื่อง/ผู้เบิก
 
กรณีที่เจ้าหน้าที่บันทึกเรื่องพบว่า คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ของ "ผู้ติดตามเรื่อง (เจ้าของเรื่อง/ผู้เบิก)" ไม่เป็นปัจจุบัน

กรุณาแจ้งให้ "ผู้ติดตามเรื่อง (เจ้าของเรื่อง/ผู้เบิก)" เปลี่ยนข้อมูล คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล โดย เข้าสู่ระบบระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เลือกเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"

เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องไปติดต่อขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
วันที่ 9 มิ.ย. 2563
โดย : ผู้ดูแลระบบ