ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 4.2]


เข้าใช้งานระบบ

  
 
เชิญประชุมเพื่อติดตามการใช้งานระบบ
 
เชิญประชุมเพื่อติดตามการใช้งานระบบรับส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อระดมความคิดเห็นและสอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกหน่วยงาน ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Lab คอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 15 ชั้น 2
 
 
วันที่ 7 ก.ย. 2559
โดย : ผู้ดูแลระบบ