ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 4.2]


เข้าใช้งานระบบ

  
 
คู่มือใช้งานระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (สำหรับผู้เบิก)
 
คู่มือใช้งานระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน สำหรับผู้เบิกจ่ายเงิน ซึ่งผู้เบิกจ่ายเงินสามารถใช้งานระบบฯ ได้ทันทีเมื่อมีบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ NSRU Account ที่ออกให้โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้งานระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 
 
โดย : ผู้ดูแลระบบ