ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 4.2]


เข้าใช้งานระบบ

  
 
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน สำหรับ 1) เจ้าหน้าที่การเงินและผู้บริหารของหน่วยงานที่ทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน 2) เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานคลัง 3) เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานพัสดุ
 
 
โดย : ผู้ดูและระบบ