ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 4.2]


เข้าใช้งานระบบ

  
 
เจ้าของเรื่อง/ผู้เบิกติดตามเรื่องไม่ได้
 
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 พบรายการเบิก-จ่าย ที่เจ้าหน้าที่บันทึกเรื่องไม่ได้เลือกชื่อ ผู้ติดตามเรื่อง ในช่อง "ผู้ติดตามเรื่อง(เจ้าของเรื่อง/ผู้เบิก)" แต่ใช้วิธีพิมพ์รายชื่อเข้าไปโดยตรงจะทำให้ผู้เบิกติดตามเรื่องไม่ได้ จำนวน 2,568 เรื่อง 

   - "ผู้ติดตามเรื่อง (เจ้าของเรื่อง/ผู้เบิก)" ใช้สำหรับติดตามเรื่องเท่านั้นไม่เกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนั้น หากข้อมูลผู้เบิกเป็นคำนำหน้าชื่อเดิม ตำแหน่งเดิม ชื่อเดิม นามสกุลเดิม หรือภาษาอังกฤษ ก็ใช้ได้

    - การเลือกให้พิมพ์ชื่อ (ไม่ต้องใช้คำนำหน้าชื่อ) อย่างน้อย 2 ตัวเท่านั้นก็จะแสดงรายชื่อให้เลือก ถ้าผู้เบิกมี account ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

    - กรณีที่พบว่าชื่อ "ผู้ติดตามเรื่อง (เจ้าของเรื่อง/ผู้เบิก)"  ไม่เป็นปัจจุบันอาจแจ้งให้ผู้เบิกเปลี่ยนข้อมูล ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ โดย เข้าสู่ระบบระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เลือกเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"!!! สำหรับเรื่องที่บันทึกไปแล้วผู้เบิกท่านใดต้องการติดตามเรื่อง กรุณาแจ้ง  ชื่อ-นามสกุล  และชื่อ account อินเทอร์เน็ต (หรือ e-mail ที่เป็น @nsru.ac.th) เช่น

   ตัวอย่าง:  ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม  tanapat.w (หรือ tanapat.w@nsru.ac.th)

   ผู้ดูแลระบบจะปรับปรุงข้อมูลผู้ติดตามเรื่องให้ครับ
 
 
วันที่ 1 มิ.ย. 2563
โดย : ผู้ดูแลระบบ