รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

 • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ผู้ประกอบการการเกษตรด้านประมง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. นักวิชาการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นักวิชาการประมง นักส่งเสริมประมง นักส่งเสริมการขาย ภาคเอกชน
4. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
5. ครู อาจารย์ สอนทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง วิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักจัดการทั่วไป เป็นต้น
6. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ได้แก่ อบต. ธกส ประปา นักพัฒนาชุมชน นักจัดการทั่วไป นักวิชาการเกษตร เป็นต้น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ชนณภัส หัตถกรรม
 • ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
 • ผศ.ธันวา ไวยบท
 • รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
 • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
 • ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
 • ผศ.จามรี เครือหงษ์
 • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
 • อ.สุรภี ประชุมพล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0971474021 อ. จามรี 0897933636 อ. สุรภี