รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ก


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1 ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาการคำนวณ วิทยาการออกแบบทางเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในทุกสังกัด
2 บุคลากรสายสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม
 • ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก
 • อ.ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
 • ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์
 • อ.กุลรภัส เทียมทิพร
 • ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
 • ผศ.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
 • ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม