รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
1 ผู้บริหารการศึกษา
2 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
3 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน
4 นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
6 นักวิจัยการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
7 นักประเมินภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
8 ศึกษานิเทศก์ ในหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
  • ผศ.นิเวศน์ คำรัตน์
  • ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว
  • ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
  • ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม