รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข


จำนวนรับสมัคร

 • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
 • ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
 • ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
 • ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
 • ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
 • ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
 • รศ.ดร.ธานี เกสทอง
 • ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
 • ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
 • รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
 • รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
 • ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
 • ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
 • อ.ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
 • อ.ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
 • ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
 • ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
 • ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
 • ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
 • ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
 • ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
 • ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
 • ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน
 • ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน
 • ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
 • ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม