รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำผลงานทางวิชาการ การทำผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ การวิจัยในหน่วยงาน การวัดและประเมินผล
1. ผู้สอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา
2. ศึกษานิเทศก์ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และการวิจัย วัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพทางการศึกษา
3. นักวิชาการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
4. นักวิจัยและนักประเมินที่ทำหน้าที่ติดตามประเมินผลทางการศึกษา
5. นักการศึกษาท้องถิ่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.สิริพร เสมาทอง
  • ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
  • ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
  • ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
  • ผศ.นิเวศน์ คำรัตน์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0992419696