รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • รศ.ดร.ลักษมี งามมีศรี
 • ผศ.ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม
 • ผศ.ดร.นวพร ประสมทอง
 • รศ.ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร
 • ผศ.ดร.วริศรา เหล่าบำรุง
 • ผศ.ดร.ธิติยา ทองเกิน
 • อ.ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง
 • อ.เจนจิรา เงินจันทร์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม