รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง องค์กรอิสระ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน
3) นักปกครอง นักบริหาร นักการเมือง นักวิชาการ นักวิจัยทางรัฐศาสตร์
4) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
5) นักพัฒนา หรือผู้ที่ทำงานในองค์กรนอกภาครัฐ (Non-governmental Organization: NGO)

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.คุณากร กรสิงห์
  • ผศ.ไพศาล เครือแสง
  • ผศ.วรวิทย์ นพแก้ว
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

Facebook

Application LINE

สอบถามเพิ่มเติม

  • 09-8748-4298, 09-8287-7198, 08-7204-8018