รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ แผน ข


จำนวนรับสมัคร

 • 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสถานศึกษา
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา
 • ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
 • ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง
 • ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
 • ดร.วันชัย ตาปัญโญ
 • ดร.ภัทริณี คงชู
 • อ.ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์
 • ผศ.ชม ปานตา
 • ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม
 • นายนเรศ สวัสดิ์รักษา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม