รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี, ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล
  • อ.ดร.กุลรภัส เทียมทิพร
  • ผศ.ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา
  • ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
  • ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม