รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในทางการสื่อสาร การใช้ภาษา และวรรณกรรม โดยสามารถประกอบอาชีพใน 5 ลักษณะ ดังนี้
1. ประกอบอาชีพในแวดวงราชการ ได้แก่ เลขานุการ ฝ่ายธุรการ ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล
2. ประกอบอาชีพในแวดวงธุรกิจ ได้แก่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประสานงาน พนักงานผู้ให้บริการข้อมูล
3. ประกอบอาชีพในแวดวงสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์นักพิสูจน์อักษรคนเขียนบทละคร/ภาพยนตร์นักโฆษณา นักสื่อสารมวลชน
4. ประกอบอาชีพในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น กองบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร นักเขียน นักเขียนคอลัมน์ นักเขียนสารคดี
5. ประกอบอาชีพในแวดวงการศึกษา เช่น นักวิชาการ อาจารย์ ครู ครูสอนพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.สุกัญญา คงสูน
  • อ.ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์
  • ผศ.ชูชาติ คุ้มขำ
  • ผศ.อนัญญา วารีสอาด
  • ผศ.ปัทมา ดำประสิทธิ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend