รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต


จำนวนรับสมัคร

  • 80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. หน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร เจ้าพนักงานบังคับคดี นักวิชาการ ปลัดอําเภอ ตํารวจ ทหาร ราชการส่วนท้องถิ่น

2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ทนายความ บริษัทประกันภัย สํานักงานตรวจสอบบัญชี สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

3. นักปกครองทั้งในระดับประเทศและส่วนท้องถิ่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์
  • ผศ.เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน
  • ผศ.นนทพัทธ์ ตรีณรงค์
  • ผศ.ฐิติชญาน์ คงชู
  • ผศ.ธันยพรรษ ปั้นนาค
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend