รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น


จำนวนรับสมัคร

 • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ธนันท์ธร โสภณดิลก
 • อ.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
 • ผศ.ว่าที่ รต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง
 • ผศ.ดร.พรรณอร วันทอง
 • อ.ดร.กาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร
 • ผศ.อดุลเดช ถาวรชาติ
 • อ.นันทิยา สัตยวาที
 • อ.รตา อนุตตรังกูร
 • อ.กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม