รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

คณะวิทยาการจัดการ

การตลาด


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิจัยตลาด
2. นักวิเคราะห์ตลาด
3. บริหารงานขาย
4. เจ้าของกิจการ
5. อาจารย์ผู้สอนทางด้านการตลาด
6. ที่ปรึกษาด้านการตลาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา
  • อ.นันทภัค ธนาอภินนท์
  • ผศ.ดร.ธิติยา ทองเกิน
  • ผศ.นราธิป ภักดีจันทร์
  • อ.ศิริพร อินโห้
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend