รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

คณะวิทยาการจัดการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิเคราะห์ด้านคอมพิวเตอร์ หลักทรัพย์และการลงทุน
2. นักออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
3. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4. โปรแกรมเมอร์
5. ผู้จัดการสารสนเทศ
6. เว็บมาสเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์
  • ผศ.อธิกัญญ์ มาลี
  • ผศ.อภิรยา ชานันโท
  • ผศ.ลฎาภา ร่มภูชัยพฤกษ์
  • อ.สุเมธ พิลึก
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend