รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


จำนวนรับสมัคร

  • 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักบัญชีต้นทุน
2. ผู้เชี่ยวชาญภาษี
3. การจัดทำบัญชี วางแผนบัญชี
4. นักวิชาการบัญชีและการเงิน
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
6. พนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
7. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์และการลงทุน
8. พนักงานธนาคารหรือพนักงานสถาบันการเงินต่าง ๆ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.วริศรา เหล่าบำรุง
  • ผศ.มยุรี บุญโต
  • ผศ.ปราณี เนรมิตร
  • ผศ.เพชรอำไพ สุขารมณ์
  • ผศ.ดร.ศศิประภา สมัครเขตการพล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend