รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1 วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
2 วิศวกรควบคุม
3 วิศวกรที่ปรึกษา
4 วิศวกรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
5 ผู้ประกอบการต่างๆ
6 วิศวกรซ่อมบำรุง แผนกเครื่องกล
7 วิศวกรรมฝ่ายผลิต/กระบวนการผลิต
8 วิศวกรประกันคุณภาพ
9 วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ
10 วิศวกรงานระบบ งานก่อสร้าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น
  • ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
  • ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
  • ผศ.กฤษณะ ร่มภูชัยพฤกษ์
  • อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

Facebook

Application LINE

Add friend