รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. วิศวกรในสถานประกอบการต่างๆด้านพลังงาน เช่น วิศวกรพลังงาน
2. วิศวกรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน
3. นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยวิจัย และนักวิจัยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารภาครัฐและสถานประกอบการ
5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน.

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.วีระชาติ จริตงาม
  • ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน
  • ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง
  • ผศ.ดร.จักราวุฒิ เตโช
  • อ.ปิยลาภ มานะกิจ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0958515353