รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

การสอบคัดเลือก

 • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ทำงานด้านร่วมงานวิจัยและพัฒนาในงานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
3. สามารถประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมและงานด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • อ.มนตรี ใจเยี่ยม
 • ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
 • ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
 • ผศ.โกเมน หมายมั่น
 • ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
 • ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
 • ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
 • อ.มนตรี ใจเยี่ยม
 • ผศ.โกเมน หมายมั่น
 • ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
 • อ.อาคิรา สนธิธรรม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

Application LINE

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0879363835, 0818691382