รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง (ต่อเนื่อง 2 ปี)


จำนวนรับสมัคร

 • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

การสอบคัดเลือก

 • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • อ.มนตรี ใจเยี่ยม
 • ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
 • ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
 • ผศ.โกเมน หมายมั่น
 • ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
 • ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
 • ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
 • อ.มนตรี ใจเยี่ยม
 • ผศ.โกเมน หมายมั่น
 • ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
 • อ.อาคิรา สนธิธรรม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม