หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์
  • ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
  • ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
  • รศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
  • อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE