รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


จำนวนรับสมัคร

 • 0 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
 • ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
 • ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์
 • ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์
 • ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
 • ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
 • ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
 • ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
 • อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ
 • อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE