หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
4. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. พนักงานบริษัทในประเทศและต่างประเทศ
7. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ดร.ดุษฎี คำบุญเรือง
 • ผศ.ดร.น้ำค้าง สุขเกษ
 • ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
 • อ.ดารารัตน์ ชัยพิลา
 • อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 08-7197-5495