รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


จำนวนรับสมัคร

 • 0 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด
 • อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด
 • อ.ดารารัตน์ ชัยพิลา
 • อ.ดารารัตน์ ชัยพิลา
 • ผศ.ดร.น้ำค้าง สุขเกษ
 • ผศ.ดร.น้ำค้าง สุขเกษ
 • ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
 • ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
 • ดร.ดุษฎี คำบุญเรือง
 • ดร.ดุษฎี คำบุญเรือง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend